Gräns & Tröskelvärden för miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna är satta utifrån de halter av föroreningar som människan och naturen tål. Normerna anger gränsvärden för halten av olika luftföroreningar som inte får överskridas. I lufkvalitetsförordningen (SFS 2010:447) hittar man de normer som hittills är antagna.

Olika gränsvärden

De gränsvärden som finns kan vara korttids- eller långtidsvärden. Korttidsvärden brukar vara tim- eller dygnsmedelvärden. Dessa gränsvärden anges oftast som 98-percentiler. Med det menas att uppmätta tim- eller dygnsvärden måste ligga under gränsvärdet 98 procent av tiden. Långtidsvärden är oftast årsmedelvärden.

Ska eller bör?

De flesta införda miljökvalitetsnormer är så kallade "skall-normer" med gränsvärden som ska klaras efter ett visst årtal. Det finns även en mjukare form av normer som omfattar ämnena bens(a)pyren, ozon och tungmetallerna arsenik, kadmium och nickel. Dessa luftföroreningar omfattas av "bör-normer" och har riktvärden som ska eftersträvas.

Utvärderingströsklar

Förutom gränsvärden finns det även övre och undre utvärderingströsklar, som används för att avgöra vilken typ av luftövervakning som krävs i ett område. Trösklarna är aktuella i områden där en norm inte överskrids, men där halterna är tillräckligt höga för att motivera kontroll av luftkvaliteten. Det kan röra sig om olika kombinationer av mätning, beräkning eller uppskattning som ska användas.

Läs mer om gräns- och tröskelvärden för:

Logotyp för luftvårdsprogrammet

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund