Avfall, vatten & avlopp

Avfall-, vatten- och avloppshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur som engagerar många. Samtidigt ställs allt högre krav på god service, robusthet i systemen och effektivitet för att klara morgondagens utmaningar och behov. 

För avfallshantering gäller det bland annat att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och tillväxt i sopberget. I linje med förutspådda klimatförändringar och en ökad befolkningstillväxt ställs större krav på en långsiktigt robust vattenförsörjning av god kvalitet. Dessa förutsättningar ställer i sin tur krav på väl fungerande avloppssystem som knyter samman kretsloppscirkeln.

Det är mot denna bakgrund regional samverkan inom avfall- och VA-området ska ses. Ett väl fungerande samarbete över kommungränserna har möjlighet att sammantaget bidra till ett enkelt, rationellt och kostnadseffektivt kretsloppsarbete med maximal miljö- och samhällsnytta.

Som en respons har ett avtal slutits mellan GR och Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Avtalet syftar till att i nätverk med kommunala representanter lösa regiongemensamma frågor och genomföra gemensamt utvecklingsarbete och satsningar som är relevanta för avtalets parter. Med detta avtal arbetar Göteborgsregionens kommuner tillsammans för att skapa förutsättningar för att uppnå en långsiktig hållbar kretsloppshantering.

Den regionala avfallsplanen A2020 och Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen ligger till grund för arbetets inriktning och innehåll.

Nu pågår även planeringen av avfallsplanen som tar vid efter A2020 och gäller till 2030.

De 13 medlemskommunerna samverkar även kring kommunikationsinsatser och events inom hållbar konsumtion och avfallsminimering. Detta görs genom kommunikationskonceptet Räkna till 10.


Kontaktpersoner på GR: Joanna Friberg

Senast uppdaterad:  

Återvinning

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund