Naturresurser – materialförsörjning i Göteborgsregionen

Enligt miljömålet God bebyggd miljö skall en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas vid lokalisering och utformning av byggnader och anläggningar. Ett av delmålen innebär minskat uttag av naturgrus.

Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten och block. Naturgrustillgångarna i landet bildades under den senaste istiden och är en ändlig resurs. Som brutet material används naturgrus främst till betongframställning och markanläggningsarbeten.

GR har tagit fram en regional grusförsörjningsplan som redovisar tillgångar samt nuvarande och framtida behov. I ett nationellt perspektiv är förekomsterna av naturgrus i Göteborgsregionen små. Det krävs därför direkta åtgärder för att säkra den långsiktiga försörjningen av naturgrus. GRs förbundsstyrelse beslutade 2008-05-23 att anta en regional gruspolicy, samt att rekommendera medlemskommunerna att lägga policyn till grund för det lokala planeringsarbetet samt vid upphandlingar.

Kontaktperson på GR: Joanna Friberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund