Vattenvård och vattenförsörjning

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel, och är därför viktigt att skydda. Inom EU reglerades vattenfrågor länge av flera olika direktiv. Detta förändrades år 2000 då samtliga medlemsländer antog det så kallade Vattendirektivet. En stor skillnad mot tidigare arbete med vattenvård är att helhetssynen på vattendrag har fått mycket mer tyngd i och med införandet av vattendirektivet. Administrativa gränser som kommun-, läns- och landsgränser utgör inte längre utgångspunkt för arbetet som istället präglas av en helhetssyn i form av vattnets avrinningsområde.

GR arbetar med att säkra och förbättra vattenkvaliteten i regionens sjöar och vattendrag, både ur ett naturvårds- och ett vattenförsörjningsperspektiv. Detta sker genom flera olika samverkansformer och i olika projekt. GR har även uppdraget att administrera verksamheten för både Bohuskustens och Göta älvs vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbund är frivilliga sammanslutningar av intressenter som påverkar och/eller påverkas av olika vattenförekomster. Förbundens uppgift är att verka för god vattenvård i nära samråd med miljöövervakande organ såsom Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten, länsstyrelsens vattenavdelning och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder liksom med företrädare för näringsliv, forskning och naturvård.

GR har tillsammans med Göta älvs vattenvårdsförbund bildat vattenråd för Göta älvs avrinningsområde som följd av arbetet med vattenförvaltning för att klara kraven i EUs vattendirektiv. Vattenråd för Säveån och Mölndalsån administreras även de av GR.  

Kontaktperson på GR: Monica Dahlberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund