Regional vattenförvaltning

Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor. Genomförandet av vattendirektivet har inneburit ett nytt sätt att tänka kring vattenfrågor. Utgångspunkten för arbetet utgår ifrån en helhetssyn och följer vattnets naturliga gränser, dvs avrinningsområden. För att nå ett framgångsrikt vattenförvaltningsarbete är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet.

Vattenråden har bildats utifrån huvud- och delavrinningsområden och deras organisation ser lite olika ut beroende på de lokala förutsättningarna. Många vattenråd har bildats ur befintliga vattenorganisationer, exempelvis vattenvårdsförbund, där kunskapen om de lokala förhållanden är stor. Vattenråden ska representera alla intressen i avrinningsområdet och ge alla som berörs av vattnet möjlighet att delta. Rådens uppgift är att fungera som ett lokalt forum och en dialogpart till myndigheter för vattenfrågor. Aktiviteterna inom vattenråden utgör den lokala förankring av den svenska vattenförvaltningen och målet med arbetet är en bättre vattenmiljö. Råden ökar kunskapen och medvetenheten om de lokala vattnen, arbetar för åtgärder och bidrar till en ämnesövergripande tvärsektoriell hantering av vattenfrågor där en enskild aktör skulle haft svårt för att agera.

GR administrerar vattenråden för Bohuskusten, Göta älv, Mölndalsån och Säveån.


Vattenråd inom Göteborgsregionen:

 

Kontaktperson på GR: Monica Dahlberg

Senast uppdaterad: 2020-01-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund