Du är här:

Nätverket Socialt hållbar transportplanering

Man och bike in flood


Vad?

Nätverket samlar och synliggör kunskap och metoder om hur transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar.

Resor och transporter har en social dimension. Sociala aspekter av transportplaneringen handlar om bl.a. individers likvärdiga tillgång till stadens platser och aktiviteter (jämlik tillgänglighet), liksom stärkandet av en infrastruktur som underlättar människors vardagsliv och lämnar utrymme för rekreation och möten. Det handlar om att olika grupper rör sig i transportsystemet på olika sätt, och utifrån olika syften, behov och förutsättningar. Vi fördjupar oss i frågor som: Vilka samhällsgrupper och platser gynnas av vilken typ av investeringar? Hur påverkar resmöjligheterna människors val av skola, fritidsaktivitet, anställning mm?Vem?

Du som är planerare inom kommun, region, myndighet eller näringsliv och/eller forskare är välkommen att delta i våra aktiviteter.


Hur?

Nätverket är nationellt och det är kostnadsfritt att delta på våra olika aktiviteter. Vi anordnar digitala och fysiska nätverksträffar med aktuella och relevanta teman, projektutvecklingsträffar samt har ambitionen att vartannat år samla den senaste forskningen inom området på vårt webbinarium ”Forskning i fokus”. Du blir medlem i nätverket genom att skicka en förfrågan till Lisa Ström.


Varför?

Det behövs ökad kunskap och förståelse kring hur olika aspekter av social hållbarhet bör värderas och implementeras inom transportplaneringen. Ökad kunskap behövs även kring de möjliga effekterna av olika insatser ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, och hur dessa bör följas upp. Detta innebär att nya konkreta verktyg behöver tas fram för hur och när den sociala hållbarhetsdimensionen lyfts in i planeringsprocesser. Det är just dessa frågor som nätverket avser att fokusera på.


Våra samarbetspartners

Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Region Värmland


Logotyp Göteborgsregionen
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Trafikverket
Logotyp Göteborgsregionen

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare Göteborgsregionen
031- 335 53 12

 

Ana Gil Solá

Forskare Göteborgs Universitet
031-786 44 57

 

Träffas mellan träffar!

Gå med i vår Linkedin-grupp och dela rapporter, studier, konferenser och annat aktuellt inom social hållbarhet och transportplanering:


Dokumentation från nätverksträffar

 

18 maj 2021
Webbseminarium:
"Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder - vad vet vi om effekter?"

26 mars 2021
Webbinarium:
”Forskning i fokus" om forskning
inom socialt hållbar transportplanering.


18 november 2020
Digital nätverksträff:
”Hållbar mobilitet i glesare geografier- att utmana urban norm” med Skaraborgs kommunalförbund som värd.


17 september 2020
Digital nätverksträff: ”Transportplaneringens vinnare och förlorare”, med Trafikverket som värd.


9 oktober 2019
Nätverksträff: ”Metoder och arbetssätt”, med VTI Statens Väg- och transportforskningsinstitut som värd. Linköping


23 april 2019
Nätverksträff: ”Data, underlag, värdering och analys”, med K2 nationellt kunskapscentrum om kollektivtrafik som värd. Malmö


30 januari 2019

Nätverksträff: ”Organisation, styrning och processer”, med Mistra Urban Futures som värd. Göteborg


17 oktober 2018
Uppstartsträff: Göteborg
Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund