Om kompetensmatchningsmodellen

I modellen ingår sex steg, där praktikprogrammet är modellens kärna. Under praktikprogrammet förbereds praktikanterna för den svenska arbetsmarknaden genom praktik med handledning, kurs i yrkessvenska och inspirations- och nätverksträffar.

Praktikprogrammet

Strukturbild På rätt plats

Träffar i lila är för både handledare och praktikanter.

Handledarutbildning i två halvdagar av Validering Väst i handledning och yrkeskompetensbedömning. En handledarträff anordnas för att följa upp hur handledningen fungerar.

Kurs i yrkessvenska Praktikanterna går två veckors förberedande kurs innan de börjar sin praktik. Därefter läser de yrkessvenska en halvdag/veckan parallellt med praktiken. Kursen anordnas av Campus Mölndal.

Praktik med stöd av en handledare på arbetsplatsen ca tre dagar/veckan genom avtal mellan arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen. Resulterar i ett praktikintyg. Praktikanten har även möjlighet att fortsätta läsa SFI en dag i veckan.

Uppföljning och coachning GR stöttar handledare och praktikanter under hela praktikprogrammet och anordnar uppföljningsmöten tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Innan praktikprogrammet

 • Identifiera arbetsgivare och handledare Arbetsgivare anmäler sig till projektet och beskriver sin organisation och sitt kompetensbehov samt namnger en kontaktperson och en handledare. Ett samverkansavtal mellan GR och arbetsgivaren undertecknas.

 • Uppdragsbeskrivning/annons GR formulerar en annons för arbetsgivarens praktikplats och lägger upp annonsen i en digital ansökningsportal. I denna omgång samarbetade GR med Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)/Jobbsprånget.

 • Marknadsföring GR sprider information om praktikprogrammet och praktikplatserna för att arbetsgivarna ska få en god rekryteringsbas som matchar kompetensbehovet. Marknadsföring sker bland annat via sociala medier, Arbetsförmedlingen, nätverk, språkcaféer, vuxenutbildningar, SFI-klasser, universitet och högskola.

 • Rekrytering och matchning GR anordnar ”matchningsträff/-ar” där arbetsgivarna presenterar sin organisation för nyanlända som är intresserade av praktikprogrammet. Arbetsgivaren rekryterar och utser en eller flera praktikanter utifrån den rekryteringsbas som GR tillhandahåller. Innan arbetsgivaren kallar till intervju stämmer GR av med Arbetsförmedlingen att kandidaten är behörig för praktik och förbereder dessutom kandidaten genom coachning och CV-feedback. GR coachar arbetsgivaren och tillhandahåller intervjuguide på svenska och engelska. Innan praktikanten startar sin praktik behöver det finnas ett beslut hos Arbetsförmedlingen så att praktikanten är försäkrad och får ersättning under praktiken. Arbetsgivaren är praktikanordnare och ansvarar för praktikantens arbetsmiljö och att skriva under underlag till Arbetsförmedlingen. När arbetsgivaren utsett en praktikant samordnar GR det underlag och beslut som behövs.

Efter praktikprogrammet

 • Uppföljning GR följer upp praktikprogrammet genom:
 • erfarenhetsutbyte och uppföljning handledarutbildning med samtliga handledare
 • erfarenhetsutbyte mellan kontaktpersoner
 • enskilda samtal med praktikanter och handledare
 • uppföljningsmöten med utbildningsanordnare för kursen i yrkessvenska
 • uppföljningsmöten på arbetsplatserna med närmaste chef, handledare, praktikant och handläggare på Arbetsförmedlingen
 • följeforskning med fokus på arbetsgivarnas perspektiv genom intervjuer med chefer i ett urval av kommuner och företag

 

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Maja Wadstein

Maja Wadstein
Projektledare
031-335 54 45

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund