Kustzonen - regionens gemensamma ansvar

Kustzonen har en stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela vår region. Därför är tillgänglighet till och utvecklingen av kustzonen en gemensam angelägenhet. Det är många intressen som ska samsas i kust- och havsområdet och fler och fler vill använda havet på olika sätt. Här är samverkan därför särskilt viktigt för att hitta en balans mellan dessa intressen och anspråk.

Fördjupad strukturbild för kustzonen


Fördjupad strukturbild för kustzonen

Göteborgsregionen (GR) har, tillsammans med Orust och Uddevalla arbetat fram Fördjupad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla (Godkänd av GR:s förbundsstyrelse 2019-10-18). Det är ett strategidokument som innehåller sex gemensamma överenskommelser och en kartbild som visar på element i kustzonens framtida fysiska struktur. Överenskommelserna utgör en gemensam grund för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder och Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som en vägledning och stöd för den fysiska planeringen i kommunerna och främja en helhetssyn på bebyggelse, transport, samt blå och grön infrastruktur.


Sex gemensamma överenskommelser

De sex gemensamma överenskommelserna omfattar följande teman:

  • Skärgårdssamhällens och kustnära landsbygdens identitet och karaktär
  • Levande samhällen där människor kan bo och verka hela året
  • Hållbara maritima näringar
  • Tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon
  • Kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och öppna landskap
  • Långsiktigt hållbar användning av havet och ekosystem i balans.


Litet rött hus på klippa som vätter ut mot havets horisont

Fördjupning av Göteborgsregionens strukturbild

Strategidokumentet är en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen (2008)länk till annan webbplats. Den bygger vidare på övergripande element såsom kärnan och huvudstråken, men har också zoomats in för att fånga upp och beskriva de unika förutsättningarna för kustzonen. Fördjupningen visar att tvärkopplingar och andra kompletterande strukturer är viktiga när det gäller kustzonens långsiktiga utveckling. Den fördjupade strukturbildens element har delats in i Öppet hav, Skärgård, Kustbygd, Kustcentra och Transportstråk. Dessa illustreras i en kartbild där noder, stråk och områden ska tolkas som principer och inte som specifika geografiska platser.

Innan förslaget till fördjupad strukturbild godkändes av GR:s förbundsstyrelse i oktober 2019 var den ute på remiss hos berörda myndigheter, kommuner och övriga aktörer. Vill du veta mer om vad de olika remissinstanserna svarade och hur remissförslaget justerats så kan du läsa denna Remissredogörelse - Fördjupad strukturbild för kustzonen.PDF


Bakgrund

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen togs fram inom ramarna för det treåriga (2016-2019) projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Projektet syftade till att fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av kust- och havsområdet och att stärka kopplingen mellan samhällsplanering, miljöskydd och näringslivsutveckling i de åtta deltagande kustkommunerna (Se deltagande kommuner nedan).

Projektets huvudfinansiärer var Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt de åtta kustkommunerna: Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.

Redan 2014 startades ett långsiktigt arbete inom GR med att konkretisera hur kustzonen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Detta skedde i dialog med kustkommunerna. En förstudie beskrev hur samarbetet skulle kunna fördjupas och låg till grund för det treåriga projektet. Förstudien samt remissutlåtande hittar du här:

Röd fasad på fiskestuga med blå kräftkorgar framför

Arbetet fortsätter

Framtagandet av en fördjupad strukturbild för kustzonen är starten på ett fortsatt samarbete där vi tar gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling i kustzonen. Det kan ta sig uttryck på flera olika sätt och det är viktigt att bygga vidare där samarbetet gör mest nytta.

Dels fungerar den fördjupade strukturbilden och övriga rapporter som tagits fram inom projektet som underlag och vägledning i kommunernas strategiska planering. Arbetet med de gemensamma överenskommelserna och viljeinriktningen i kartbilden behöver också ske inom de befintliga strategiska nätverk på GR som har bäring på dessa frågor.


Interregprojektet Land-Sea-Act

En del i det fortsatta arbetet är GR:s deltagande i projektet Land- Sea- Act (Land-sea interactions advancing Blue Growth in Baltic Sea coastal areas). Ett projekt inom Interreg Östersjön där GR:s del i projektet handlar om att ta fram underlag för en maritim näringslivsstrategi för de åtta kustkommunerna och stärka kopplingen mellan planering och näringslivsutveckling. GR och Länsstyrelsen i Västra Götalands län är, tillsammans med nio andra organisationer från totalt sex länder, partners i projektet.

Havsplanen för Västerhavet

En viktig del i det fortsatta arbetet innefattar deltagande i planeringsprocessen för Havsplanen för Västerhavet, en del av den nationella havsplaneringen. I det arbetet kan kommunerna bidra med en samlad bild av det havsområde där statlig och kommunal planering överlappar. Havs- och vattenmyndigheten har huvudansvar för havsplaneringen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar regionala och lokala inspel till Västerhavsplanen.

Läs mer

 

 

Denna sida nås direkt på länken www.goteborgsregionen.se/kustzonenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund