Processen LAB 190 i Vättlefjäll-Risvedenkilen

Landskapet längs väg 190 skär genom kommunerna Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga och är till stora delar ett jordbrukslandskap. Området mellan kommunikationsstråken och exploateringsområdena längs E45 och E20 pekas i GR:s strukturbild ut som en av de gröna kilar angelägen för hela Göteborgsregionen. Stråket som skär genom landskapet har potential att bli ett modellområde för hållbar utveckling.

Utvecklingen och den fysiska planeringen behöver utgå från landskapets värden och med utgångspunkt i dessa bygga upp ett näringsliv och attraktiva livsmiljöer som stärker landskapets funktion som grön kil. Landskapet har bland annat stor potential till en ökning av stadsnära odling samt näringsutveckling inom gröna näringar och natur- och kulturturism.

 

Utvecklingsprocess

Hur planeras ett sådant landskap utifrån de utmaningar och den omställning samhället står inför? Hur ser en planering ut som ger möjlighet till nya näringar utifrån landskapets förutsättningar? Hur drar man nytta av den stora mängden människor med erfarenheter från jordens alla hörn när vi planerar för framtiden? Ett landskapsutsnitt som detta kan ge goda förutsättningar för en mellankommunal dialog och en god landskapsplanering som sträcker sig över kommun- och sektorsgränser.

Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare Västarvet) på VGR har tillsammans med kommunerna, GR och Länsstyrelsen initierat en utvecklingsprocess 2014-2020 med målet att utveckla området utifrån intentionerna i Europeiska Landskapskonventionen. Det vill säga en helhetssyn på landskapet i planeringen och en dialog med brukarna som arbetsmetod. Under hösten 2013 genomfördes en förstudielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som bekräftade behovet och intresset av samverkan. Utifrån tre teman utpekade i förstudien sker idag samverkan inom områdena Besöksnäring, Mat (livsmedelsproduktion och förädling) och Hållbara infrastrukturer (transport- och grön infrastruktur)

Processen skall fånga upp och samla pågående initiativ i kommuner, region, näringsliv bland de boende och inom föreningslivet och koppla samma dessa under en längre period.

 

Genomförande

Det långsiktiga arbetet fram till 2020 hålls samman av en arbetsgrupp med representanter från VGR, Länsstyrelsen, kommunerna, BRG och GR. Det praktiska genomförandet sker i delprojekt med avgränsade mål och insatser. Insatserna efterstävar extern finansiering för sitt genomförande, men kräver även egeninsatser från de samverkande parterna.

 


Kontaktperson på GR:
Terje Selnes

Bild på landskapet längs med väg 190

Senast uppdaterad: 2020-04-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund