Delsjön-Härskogen – pilotprojekt i en grön kil

Samverkansbehovet i Delsjön-Härskogenkilen är stort med tanke på exploateringstrycket i området. Med ökad dialog och kunskap kan bebyggelse- och trafikplanering bättre integreras med arbetet att värna och utveckla den gröna kilens värden. Här kan du ta del av resultaten från ett projekt som GR har genomfört i Delsjön-Härskogen.

Du kan ladda ner bilden som pdf, se under rubriken Resultat.

Aktiviteter

 1. Kartlägga rekreations- och naturvärden. Först sammanställdes befintlig kunskap från kommuner, länsstyrelsen med flera. Därefter togs kommungemensamma kartor fram med hjälp av en kilanalys.
 2. Öka kunskapen om landskapsbegreppet och hur kartläggningar kan göras utifrån den metodiken. En workshop anordnades för att få en dialog kring hur den framtagna kartläggningen kan analyseras vidare med till exempel indelningar i karaktärsområden.
 3. Utreda vilka ekosystemtjänster som är relevanta att kartlägga i kilen för att bland annat minska sårbarheten i ett förändrat klimat.
 4. Utbyte av erfarenheter med andra offentliga organisationer skedde löpande i en referensgrupp ett par gånger per år.

Resultat

 1. Projektresultaten framgår av projektrapportenPDF. Det finns också en kortare åttasidig broschyrPDF. Underlaget till kartorna i rapporten finns i en samlad GIS-databas.

 2. KartaPDF över Delsjön-Härskogenkilen.

 3. Slutseminarium ägde rum 9 juni 2016. Här hittar du presentationerna.öppnas i nytt fönster

 4. Västarvet har tagit fram en rapportPDF om kulturvärden och kulturhistoriskt värdefulla miljöer i kilen.

 5. På ett seminarium i maj 2015 diskuterades landskapsperspektivet.

 6. KartläggningPDF av områden med skogskänsla och gammal skog.

 7. Studenter från Göteborgs universitet har genomfört ett examensarbetePDF om hur LiDAR – flygburen laserskanning av jordytan – kan användas för att kartlägga gammal skog i kilen.

 8. Utredning om Tysta områden med hjälp av kommunerna inom GR samt länsstyrelsen och ÅF consult. Rapporten innehåller ett antal kartor som bland annat visar olika källor till bullerstörningar, topografins påverkan. Läs mer här.

 9. Utredning om ”Ekosystemtjänster ur ett kilperspektivPDF” blev klar i oktober 2014. Den beskriver metoder för kartläggning av ekosystemtjänster och är gjord av Ekologigruppen.

 

Om projektet

Kommunerna som ingick i projektet var Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum och Partille. Projektet fick statliga medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i form av så kallat LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen). Sammanlagt har projektet en budget på 1,25 miljoner varav ungefär hälften är LONA-bidrag.

Projektet avslutades i juni 2016.


Läs mer

LONA-ansökan
PDF
Länsstyrelsens beslutPDF

 


 

 

Projektdatabas:

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund