Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås

Tillväxtskapande Samhällsplanering Göteborg-Borås

Syftet med projektet är att ta fram planeringsunderlag som stöttar hållbara näringslivsetableringar i stråket. Med nya samskapande metoder och utgångspunkt i dagens markanvändning, näringslivssammansättning och tillgänglighet för näringslivet (av gods- och persontransporter), tar offentliga och privata aktörer fram gemensamma regionala bilder av potentialen för framtida etableringar i stråket.

Projektet ska resultera i en GIS-baserad nulägesbild, en dialogmetod för samskapande mellan privata och offentliga aktörer, samt en potentialstudie som behandlar önskad näringslivsutveckling. Syftet är att vidare skapa en regional arena bestående av både offentlig och privat sektor som fortsätter att utbyta erfarenheter om hållbar tillväxtskapande samhällsplanering efter projektets slut.

Förutsättningar
Projektet är medfinansierat av Tillväxtverket och ingår i den gemensamma samhällsplaneringen i stråket som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Härryda kommun, Marks kommun, Bollebygds kommun och Borås Stad, samt kommunalförbunden Göteborgsregionen och Boråsregionen. Projekttiden är juli 2018 till juni 2020, budgeten är på knappt 2 miljoner och Göteborgsregionen är projektägare.

Styrgrupp
Ledningsgruppen för stråksamverkan, med undantag för de adjungerade medlemmarna från VGR och Swedavia, utgör styrgrupp för projektet.

Arbetsgrupp
Varje kommun i stråksamverkan, tillsammans med övriga projektparter som är Boråsregionen, Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen, deltar med 1-2 representanter som kan bidra med insikter inom antingen samhällsbyggnad/planering eller näringslivsutveckling. Styrgruppen har utsett representanterna. Att vara representant i arbetsgruppen innebär: att delta på arbetsgruppsträffar och workshopar ca 8 ggr/år samt tillföra underlag och expertis kopplat till framtagandet av nulägesbilden och potentialstudien.

Senast uppdaterad:  

Publikationer

Projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås:

 

Kontakt

 

Sarah Johnstone

Sebastian Andersson
Projekledare
Telefon: 031-3355234

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund