Du är här:

Grafisk bild med text: bild kommer snart

Riktlinjer för bostadsförsörjningen
(socialt bostadsförsörjningsprogram)

Metoden syftar till att skapa en förvaltningsövergripande process för utveckling och kontinuerlig översyn och uppdatering av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen.


Varför ska metoden användas?

Metoden används för att utveckla kommunens tvärsektoriella samverkan i samhällsplaneringen. Med en kvalitetssäkrad rutin stärks förutsättningarna för att hämta in en gemensam kunskap om hur framtida behov av bostäder ser ut inom olika kommundelar. En framtida byggnation utgör endast en begränsad del jämfört med det befintliga bostadsbeståndet. Långsiktighet behövs därför i arbetet för att exempelvis blanda olika upplåtelseformer i en och samma kommundel så att det finns bostäder för både unMarga och äldre.

Metoden förtydligar det gemensamma uppdraget för kommunens förvaltningar i arbetet att få en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning. Resultatet av samverkan blir ett underlag för samhällsbyggnadskontoret i sitt arbete med samhällsbyggnadsprocesser samt framtida revidering av riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Hur ska den användas?

Genom den kontinuerliga dialogen skapas ett underlag som beskriver ett framtida behov av bostäder i kommunen. Underlaget används sedan i samband med ett antal samhällsbyggnadsprocesser:

  • Prioritering och initiering av bostadsbyggnadsprojekt
  • Handläggning av planbesked
  • Detaljplaneprocesser och markanvisningsprocesser

I samband med handläggningen av samhällsbyggnadsprocesserna stämmer ansvarig handläggare hos samhällsbyggnadskontoret av med handläggare från berörda förvaltningar om slutsatser från tidigare behovsanalyser fortfarande är aktuella. Genom denna process förtydligas vilka behov som finns anknutet till bostadsförsörjningen i avsedd kommundel. Analysen blir ett underlag för samhällsbyggnadskontorets i samband med exempelvis dialog med byggaktörer för att möjliggöra en byggnation som möter framtida behov av bostäder.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund