test

Seniorperspektiv i samhällsplaneringen

Stenungsunds kommun ser att det behövs en metod för att i planprocessen arbeta tvärsektoriellt samt vid behov arbeta med medborgardialog

Det övergripande syftet med vårt projekt i Stenungsund är därför att, vid planering av framtida senior- eller trygghetsboenden, skapa delaktighet för samhällsmedborgare och öka samverkan inom kommunen i samhällsbyggnadsprojekt.

En viktig del i projektet var också att få prova denna form av dialog som ett verktyg i vår samhällsplanering. Genom att tidigt i processen involvera såväl tänkta brukare som de kommunala verksamheterna skapas förutsättningar att de boenden som senare byggs är ändamålsenliga ut både brukar-, verksamhet-, och driftperspektiv.

Arbetet pågår med att ta fram en rutin eller metodhandbok. Detta dokument skall användas dels i ÖP-processen, dels i detaljplaneprocessen när en plan skall tas fram och där vi ser att vi behöver involvera övriga sektorer och/eller medborgarna.

Syftet med dokumentet är att på ett strukturerat sätt tidigt dels involvera övriga sektorer i ÖP- och planarbetet, dels involvera medborgarna för att på så sätt skapa möjlighet till engagemang och ge oss viktig input.

Senast uppdaterad:  

Material

Här kommer det inom kort finnas material att ladda ned.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund