Grafisk bild med text: bild kommer snart

Social konsekvensanalys (SKA) i detaljplaneprocessen

Metoden ska bidra till systematisk kvalitetssäkring av detaljplaner och processer. Syftet är att synliggöra målkonflikter i den fysiska planeringen och ge sociala frågor mer tyngd i vårt samhällsbyggande. Metoden har utvecklats i Göteborg, men har nu anpassats till en mindre kranskommuns sammanhang samt fått en mall och rutin för dokumentation och uppföljning genom detaljplaneprocessen.


Varför ska den användas?

I en detaljplans utredningsskede finns en möjlighet att säkra sociala värden om de finns med från början. Genom att systematiskt dokumentera det sociala frågorna som diskuteras i ett detaljplanearbete i en social konsekvensanalys, får sociala värden samma status som utredningar som redan görs av en plats fysiska förutsättningar för byggnation.

Hur ska den användas?

En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och samtalar på den fysiska matta/matris som hör till metoden. Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras. Analysen innebär att dessa mål följs upp kontinuerligt genom utredningsskedet i en rapportmall som tagits fram. I den kartläggs de målkonflikter som uppstår, men också win-win-lösningar som kan hittas när målen är formulerat utifrån sociala effekter och möjligheter. Ett konkret exempel kan vara hur ett mål om barns trygghet i ett område avgör vilken trafiklösning eller dagvattenhantering som rekommenderas. Åtgärderna är hur linjer dras i plankartan, men också en beskrivning av hur de sociala målen påverkat planen, så att de också säkerställs i följande exploateringsavtal och projektering.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund