Film från GR Multimediastudion

Plug In 2.0 och PlugInnovation

Under sex års tid var Plug In Sveriges största samverkansprojekt med fokus på unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet.

Plug In 2.0
Plug In startade 2012 med målsättningen att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina gymnasiestudier. Fortsättningsprojektet Plug In 2.0 pågick mellan 2015 och våren 2018, med fokus på att utveckla det som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer.

Plug In 2.0 har delvis finansierats av Europeiska socialfonden och samordnades av SKL tillsammans med GR och sju andra regioner. GR har deltagit dels på operativ nivå genom delprojekt i medlemskommunerna och dels på strategisk nivå genom arbetet med PlugInnovation. I våra kortfattade rapporter kan du läsa mer om Plug In GR:s resultat på regional nivåPDF, lokal sammanslagen nivåPDF samt om unika lokala resultatPDF.

Delprojekt i GR:s medlemskommuner
Till höger hittar du en film från ett delprojekt som bedrivits på Lerums gymnasium.

Plug In GR:s slutkonferens
28 februari hölls Plug In GR:s slutkonferens i Göteborg. Nedan hittar du bilderna från dagens presentationer:

PlugInnovation
PlugInnovation har tagits fram av medarbetare på GR och är en digital kunskapsbank men också en projektstödjande verksamhet som under projektets gång arbetat med att sprida, generera och generalisera kunskap om att motverka studieavbrott. På pluginnovation.se samlades tidigare aktuell forskning, fallstudier och beprövade metoder som utarbetats inom Plug In.

Metodmaterial: Motverka studieavbrott - framgångsfaktorer i praktiken
Inom ramen för PlugInnovation har ett metodmaterial utvecklats som utgår från exempel på hur skolor och verksamheter i Plug In har arbetat för att främja fullföljda studier utifrån sina lokala förutsättningar. Materialet ska fungera som en källa till både inspiration och forskningsförankrad kunskap men även visa på konkreta insatser och strategier för det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.

Ladda ner materialet härPDF.

Handledning för jämställdhet och jämlikhet i projekt
Handledningen vänder sig till dig som arbetar i utvecklingsprojekt inom offentlig sektor och är ett resultat av nästan tre års arbete i tre olika projekt som Göteborgsregionens kommunalförbund har drivit: Plug In, College Väst och Nya GRannar.

Ladda ner handledningen härPDF.

Så tar vi arbetet vidare
Under de år som Plug In och Plug In 2.0 pågått har vi gjort många lärdomar och samlat erfarenheter kring frågor som rör fullföljda studier och studieavbrott. Detta arbete har mynnat ut i att vi nu driver ett antal projekt som på olika sätt syftar till att främja ungas fullföljda studier.

  • Plug Innan hjälper skolor i det förebyggande arbetet med elever i åk. 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet
  • FSGR ska skapa förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott genom individanpassade insatser, med särskilt fokus på fristående skolor
  • Yrk In syftar till att bredda rekryteringsbasen till yrkesprogrammen genom att stärka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och gymnasieskolans yrkesprogram

Nyhetsarkiv

Kontaktperson på GR: Marie Egerstad


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund