Aktuellt

Nyheter, aktiviteter och annat aktuellt som pågår i projektet.

Erfarenheter av skolprojektet Plug Innan

Plug Innan handlade om att ge fler elever förutsättningar att fullfölja sina grundskolestudier. Projektet har genomförts på 40 skolor i Västra Götaland. I en rapport som sammanfattar lärdomar från projektet lyfts bland annat stärkt skolanknytning fram som ett positivt resultat.

Registrering av frånvaro och närvaro främjar fullföljda studier

Tidig upptäckt av frånvaro innebär möjlighet till insatser för att främja närvaro och stärka elevernas skolanknytning. Det visar insatser som gjorts inom ramen för Plug Innans delprojekt i Åmåls kommun.

Plug Innans avslutningskonferens: "Delprojektens arbete ligger till grund för ny kunskap"

Den 7 september genomfördes Plug Innans avslutningskonferens. Under en heldag samlades deltagare från 18 av de delprojekt som startats på skolor och i kommuner runtom i Västra Götaland under de tre år som projektet pågått.

- Det arbete som gjorts av våra delprojekt ligger till grund för att bygga ny kunskap, inte bara inom den egna organisationen utan även på större skala, säger Sofia Reimer från Göteborgsregionen, övergripande projektledare för Plug Innan.

Reportage: Nya närvarorutiner gav ökad kännedom om elevers behov i Bollebygds kommun

När Bollebygds kommun införde gemensamma rutiner för närvarorapportering fick skolorna både ett verktyg för att upptäcka elever i behov av stöd – och större möjlighet att ta fram individanpassade insatser.

Reportage: Kollegialt lärande ledde till förändring i klassrummet

Genom kollegialt lärande och gemensamt utvecklingsarbete har lärarna på Bjurslättskolan i Göteborg hittat nya rutiner och förhållningssätt som resulterat i ökad studiero och trygghet i klassrummen.

Reportage: Erikslundskolan vände vite till nystart

I december 2016 fick Erikslundskolan i Borås ett vitesföreläggande från Skolinspektionen, som pekade på brister i bland annat närvarorapportering och studiero. Skolan satte igång ett omfattande förändringsarbete för att åtgärda bristerna och efter drygt två år drogs vitet tillbaka. De nya rutiner och insatser som arbetades fram har nu blivit en del av skolans vardag.


Så kan distansundervisning främja närvaro

Under våren har frågan om distansundervisning blivit mer aktuell än någonsin, även i grundskolan. I ett av Plug Innans delprojekt, som genomförs på verksamheten Källan i Uddevalla, arbetar man med distansundervisning som ett sätt att stärka sina elever.

I filmen här bredvid hör du delprojektledaren Henrik Malmström berätta mer om Källans arbete när det kommer till bland annat sammanhangsmarkörer, elevidentitet och hur en ökad distansnärvaro kan användas som en hävstång för att öka även den fysiska närvaron.


Elever ökade närvaron i flexibel undervisningsgrupp

Under sin tid i Plug Innan arbetade Nossebro skola i Essunga fram struktur och rutiner för en flexibel undervisningsgrupp. Eleverna som deltog i gruppen hade identifierats genom den nulägesanalys som gjordes vid projektstart. Samtliga befann sig i riskzon för att inte klara av sina studier. När projektet avslutades hade gruppens alla elever ökat sin närvaro och flera hade också stärkt sina resultat. Nossebro skola identifierar själva att tydliga målbilder, synlig progression och föräldrasamverkan varit några av framgångsfaktorerna i arbetet.

  • Vill du veta mer om skolans lärdomar, erfarenheter och strategier? Ladda ner en beskrivning av projektet härPDF.


Nytt material beskriver Jättestensskolans arbete

Jättestenskolan i Biskopsgården i Göteborg har genom ett stort och ambitiöst utvecklingsarbete lyckats förbättra niondeklassarnas resultat avsevärt. Utvecklingsarbetet som gjorts inom Plug Innan har varit en del i framgången. Nu finns ett nytt material som beskriver hur skolan arbetat med samverkan, uppföljning och förstärkt mentorskap för upptäcka tidiga varningssignaler på problematisk frånvaro.

  • Ladda ner materialet härPDF
  • I fimen här bredvid hör du skolans projektledare Ashraf Bahnam berätta om arbetet


 

GR stöttar medlemskommuner även utanför Plug Innan

Det går inte längre att söka till projektet Plug Innan men du kan ta kontakt med oss om du vill ha hjälp med det främjande och förebyggande arbetet mot studieavbrott. Vi har lång erfarenhet och kunskap i sakfrågan och stöttar våra medlemskommuner genom sakkunskap, utbildningsinsatser och processtöd.

Andra nyheter om projektet 

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund