Delprojekt

Sedan starten 2017 har 22 lokala delprojekt startats inom ramen för Plug Innan. Idag drivs delprojekt på runt 40 skolor i 15 västsvenska kommuner.

Delprojekten drog igång vid tre olika tillfällen och befinner sig nu i olika delar av genomförandeprocessen. Efter kartläggning och analys av skolans förutsättningar och elevernas behov tar varje delprojekt fram en egen projektplan. Delprojekten har samma övergripande mål och syfte, att fler elever ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet, men arbetar på olika sätt för att nå dit.

De fem vanligaste utvecklingsområden som skolorna valt att arbeta med är:

 1. Undervisningens kvalitet
 2. System och rutiner för uppföljning av riskindikatorer
 3. Samverkan - skolintern och med externa aktörer
 4. Bemötande och relationer
 5. Trygghet och studiero

Du kan läsa mer om skolornas utvecklingsområden härPDF.

Delprojekt

Klicka på verksamhetens namn för att läsa delprojektens egna beskrivningar av sitt arbete. Här hittar du även kontaktuppgifter till den processledare från Göteborgsregionen som stöttar utvecklingsarbetet samt till skolornas kontaktpersoner.

 • Alléskolan, Vara
  Alléskolan har gått in i Plug Innan med ett helhetsperspektiv på verksamheten och arbetar både med nya rutiner för uppföljning och med relationsskapande aktiviteter.
 • Backaskolan, Göteborg
  Backskolan fokuserar på att öka elevernas skolanknytning och kunskaper genom ett språkstärkande och trygghetsutvecklande arbete.
 • Bjurslättsskolan, Göteborg
  Med språkutveckling, tydliga rutiner och stärkt pedagogiskt ledarskap skapar Bjurslättsskolan inkludering, skoltrygghet och skolanknytning som kan öka måluppfyllelsen.
 • Bollebygds kommun
  Bollbygds kommun implementerar nya rutiner för det främjande arbetet med närvaro och psykisk hälsa i projektet Alla räknas.
 • Dalboskolan och Frändeskolan, Vänersborg
  Eleverna ska nå högre måluppfyllelse, ökad skolnärvaro och god psykisk hälsa genom rätt insatser i rätt tid.
 • Erikslundskolan, Borås
  Genom trygghetsteamet fokuserar Erikslundskolan på att skapa en värdegrund som främjar trygghet och studiero på skolan. Genom att arbeta med bemötande skapas relationer som får elever att tro på sin egen förmåga och att arbeta mot höga förväntningar.
 • Frölundaskolan, Göteborg
  Frölundaskolan implementerar nya rutiner för att stärka skolanknytningen, närvaro och måluppfyllelse genom att utveckla samverkan med vårdnadshavare såväl som tydligare organisation kring undervisning och vägledning.
 • Forsenskolan och Hökensåsskolan, Tidaholm
  Skolorna arbetar med att stärka det närvarofrämjande arbetet genom att utveckla anpassningar av såväl undervisning som verksamhet och organisation.
 • Götene kommun
  Götene kommun satsar på en fördjupad nulägesanalys för att identifiera gemensamma utmaningar, bl.a. genom att undersöka orsakerna till att meritvärdet i kommunen sjunker.
 • Hagaskolan, Dals-Ed
  Insatser på både elev- och organisationsnivå som ska stärka vi-känslan och stärka upp särskilda insatser riktade till eleverna.
 • Hagenskolan, Göteborg
  Alla elever på Hagenskolan ska få lika möjlighet att lyckas i skolan och må bra under sin skolgång genom utarbetade rutiner samt bemötande- och värdegrundsarbete.
 • Hallenskolan, Mölndal
  Hallenskolan utvecklar de pedagogiska relationerna genom utökat mentorskap och formativ undervisning för att öka elevernas samhörighet till skolan.
 • Jättestenskolan, Göteborg
  Genom ett utvecklat mentorskap med fokus på goda relationer ska Jättestenskolan utveckla gemensamma rutiner och ta hjälp av fysiska aktiviteter för att främja närvaro och framtidsrusta eleverna.
 • Källan, Uddevalla
  Källan arbetar för att utveckla och förbättra samverkan för och kring elever i risk för skoldistansering.
 • Lekstorpsskolan, Ljungviksskolan och Röselidsskolan, Lerum
  Genom att kartlägga och analysera det arbete som idag utförs Gråbo vill skolorna hitta avgörande faktorer som gör det möjligt att vidare skapa strategier i arbetet med eleverna som är hållbara och utvärderingsbara.
 • Nossebro skola, Essunga
  Nossebroskolan arbetar för att nå både den prioriterad målgrupp med elever i riskzon och samtidigt fånga upp alla elever.
 • Styrsöskolan och Kalvhagsskolan, Göteborg
  Genom utvecklade samarbeten och individuella och elevnära lösningar stärker Styrsö- och Kalvhagsskolan elevernas skolanknytning och lärande. – för hela och kunnande individer.
 • Svartedalsskolan, Göteborg
  Svartedalsskolan implementerar nya rutiner och metoder för att utveckla arbetet med att stödja elever att nå godkända betyg i svenska, matematik och engelska.
 • Tanumskolan, Tanum
  Genom att skapa trygghet och undvika fallgropar vid övergången mellan årskurs 6 och 7 ska Tanumsskolan ge eleverna bättre förutsättningar att lyckas och utvecklas i skolan.
 • Tångenskolan, Göteborg
  Trygghet, mentorskap och språkutveckling ska öka måluppfyllelsen och stärka skolanknytningen för samtliga elever.
 • Valleskolan och Varnhemsskolan, Skara
  Utifrån elevernas upplevelser arbetar Valleskolan och Varnhemskolan inkluderande och med anpassningar som ska främja trygghet och psykisk hälsa.
 • Åmåls kommun
  Åmåls kommun fokuserar på samordning samt koll och uppföljning på skol- och förvaltningsnivå.


Social Collaborationgrupp för Plug Innan

Inloggningsrutan till höger tar dig som har konto vidare till den Social Collaborationgrupp som finns för delprojekten, där medlemmarna kan kommunicera med varandra, dela filer, bilder, inlägg mm. 

 

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund