Alléskolan, Vara

Alléskolan är en 7-9 skola i Vara, Västra Götaland. Skolan har ca 400 elever som kommer både från centralorten och från ett antal närliggande byar och mindre orter. Här kan du läsa mer om Alléskolans delprojekt som pågick mellan 2017 och 2019.

Om skolan
Alléskolan är en mångkulturell skola med stor spridning när det kommer till elevernas socioekonomiska bakgrund. Här finns både elever med högutbildade föräldrar och elever från familjer med låg studietradition. Under de senaste åren har skolan arbetat med att förbättra elevernas närvaron, trots detta kvarstod en frånvaroproblematik när skolan gick in i Plug Innan.

Skolans delprojekt: NärVara
Tanken var redan från början att Plug Innan-arbetet skulle implementeras i den ordinarie verksamheten. Nulägesanalysen som genomfördes i uppstarten visade att skolan behövde utveckla rutinerna för uppföljning av resultat och närvaro. Den visade också att samarbetet mellan lärare och elevhälsoteam behövde stärkas och att relationsarbetet behövde få bättre förutsättningar.

Positiv lärmiljö
Grunden i projektet har varit att främja närvaro genom bemötande, stärkta relationer och en positiv lärmiljö där personalen ser och bekräftar eleverna. Fokus har legat på relationsskapande och gruppstärkande aktiviteter, bland annat i form av frukostservering och ett utökat antal elevcoacher.

Samverkan mellan elevhälsa och lärare
Projektets nulägesanalys visade på ett behov av ökat samarbete mellan elevhälsa och lärare. Det resulterade bland annat i att elevhälsan nu deltar på arbetslagsmöten, uppstartsdagar och andra aktiviteter.

Rutiner för uppföljning
Inom ramen för delprojektet har nya rutiner för uppföljning arbetats fram. Bland annat finns nu avsatt tid för kontaktlärare att följa upp sina kontaktelevers närvaro, projektgruppen har stöttat vid behov och EHT har vid flera tillfällen deltagit vid arbetslagens möten för att i ett tidigt stadium motverka problematisk skolfrånvaro.

Erfarenheter från projektet
Under projekttiden har skolan bland annat fått ökad insikt om vikten av att arbeta långsiktigt med att främja närvaro för att öka måluppfyllelse. Vikten av samverkan mellan professioner har också framkommit och just samverkansarbetet är en av de insatser som enligt skolan gett bäst resultat. Något som också förbättrats under projekttiden är överlämningar från ytterskolor. Idag får personalen kännedom om nya elevers behov i ett tidigare skede och kan därför ta emot dem på ett bättre sätt.

Kontaktperson på skolan:
Henrik Lidberg, henrik.lidberg@vara.se

Kontaktperson på GR:
Sofia Reimer, sofia.reimer@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund