Backaskolan, Göteborg

Backaskolan är en F-6-skola belägen på Hisingen i Göteborgs stad. Skolan, som har cirka 375 elever, drog igång sitt delprojekt inom ramen för Plug Innan under höstterminen 2018.

Om skolan

Överlag är närvaron på skolan bra, även om det finns enskilda elever med hög frånvaro (över 10 %) och i väldigt få fall extremt hög frånvaro (över 20 %). En av skolans utmaningar är att komma till bukt med denna enstaka förekommande höga frånvaro hos individuella elever. Skolan har också en utmaning när det kommer till att göra måluppfyllelsen mer jämlik. Idag varierar måluppfyllelsen kraftigt mellan olika grupper av elever, främst beroende på om individen har svenska som modersmål eller inte.

Skolans delprojekt
En viktig utgångspunkt är att språket inte ska få bli en flaskhals för lärandet och därmed bidra till att elever hamnar i riskzon för skolavbrott. Därför är just den ojämlika måluppfyllelsen den största utmaningen inom projektet. Genom kompetensutveckling för lärare samt ett mer riktat arbete kring svenska som andraspråk och språkstärkande arbetssätt kommer Backaskolans delprojekt att arbeta för ökad måluppfyllelse och skolanknytning. Elever i riskzon kommer att få ta del av individuella insatser i syfte att stärka deras språk och språkutveckling

Trygghet och skolanknytning

Arbetet med att stärka elevernas trygghet i skolan kommer också att vara en viktig del av projektet. En nyanställd socialpedagog ska i samarbete med kurator ta till vara på elevernas upplevelser av skolan. Dessa ska sedan leda vidare till skräddarsydda aktiviteter med syfte att öka elevernas trygghet och skolanknytning. Skolan fokuserar även kraftfullt på arbetet mot kränkningar och trakasserier. Ett exempel på hur man redan arbetar med detta är den strukturerade rastverksamheten där skolans pedagoger tar ansvar för och arbetar med eleverna även under raster i syfte att öka tryggheten och stärka vuxennärvaron.

Slutmålet är en skola med trygga elever, där språket inte är en barriär för det fortsatta lärandet och där omsorg och inkludering är ledorden.

Kontaktpersoon på skolan:
Anna-Lena Elvestål, anna-lena.elvestal@grundskola.goteborg.se

Kontaktperson på GR:
Kristoffer Creutz, kristoffer.creutz@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund