Bjurslättsskolan, Göteborg

Bjurslättskolan är en F-6-skola belägen i Lundby på Hisingen i Göteborgs stad. Skolan, som har cirka 485 elever, genomgår just nu en omfattande renovering, något som påverkar både den fysiska miljön och den pedagogiska verksamheten.

Om skolan

När delprojektet drog igång var närvaron generellt god på Bjurslättsskolan, även om enstaka elever hade mycket hög frånvaro. Andelen elever som uppnådde godkända betyg (E-A) i alla ämnen var 63,6 % under vårterminen 2018.

Skolans delprojekt

I syfte att öka elevernas trygghet och stärka såväl kunskap som närvarograd är Bjurslättsskolans projektidé att arbeta för att stärka rutiner på olika nivåer i den dagliga verksamheten, att öka tryggheten och att förstärka elevernas språkutveckling genom olika aktiviteter. Dessa aktiviteter kommer att genomföras på både individnivå och organisationsnivå för att att förändringsarbetet ska bli så hållbart som möjligt.

Aktiviteter i projektet

Genom att initiera kompetensutvecklande aktiviteter med utgångspunkt i att utveckla ledarskapet i klassrummet ska projektet stärka lärarnas undervisningsrutiner och öka tryggheten för eleverna. Skolan kommer också att utveckla arbetet med elevhälsoteamet samt med språkbadande andraspråksundervisning.

Skolans utvecklings- och förändringsarbete

Bjurslättsskolan arbetar för att verksamheten ska genomsyras av samsyn och ha gemensamma, överenskomna rutiner. Man vill också ha ett nära samarbete mellan skola och vårdnadshavare. En viktig aspekt av arbetet är att sätta eleven i centrum och det gör skolan bland annat genom att utveckla och utöka mentorstiden, i syfte att stärka elevernas vuxenanknytning och öka skoltryggheten.

Kontaktperson på skolan:
Marie Lagergren, marie.lagergren@grundskola.goteborg.se

Kontaktperson på GR:
Kristoffer Creutz, kristoffer.creutz@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund