Bollebygds kommun

Bollebygds kommun ligger mellan Göteborg och Borås i Västra Götaland. I kommunen bor cirka 9 300 invånare och Bollebygd är en av Sveriges snabbast växande kommuner, dit många barnfamiljer flyttar. Här kan du läsa mer om kommunens delprojekt som drog igång vårterminen 2018.

Om kommunen

I Bollebygds kommun finns fyra kommunala skolenheter. Plug Innan-projektet kommer att drivas på skolor med årskurs 5–9 och omfatta 537 elever. En del av elevhälsan är central inom Bollebygd och där ingår skolsköterska, kuratorer och skolpsykolog. Utöver detta anställer rektor den personal och de elevhälsofunktioner som de ser ett behov av på sin respektive enhet. I kommunen finns också tre ungdomsutvecklare vilka är anställda av socialtjänsten och som arbetar uppsökande inom högstadiet och med pedagoger. Då Bollebygd inom projektet går in som kommun arbetar två projektledare deltid inom projektet.

Kommunens delprojekt: Alla räknas!

Bollebygds kommun har generellt goda resultat gällande behörighet till gymnasiets nationella program. Det som framkommit under senare år är att frånvaron börjat att öka; eleverna är i högre utsträckning hemma vilket leder till att ströfrånvaro och frånvaro generellt ökat. Genom elevhälsosamtal på skolan har psykisk ohälsa identifierats som en av flera bidragande faktorer till den ökade frånvaron, något som utgör en utmaning för de elever som drabbas.

Inom projektet har skolan därför valt att fokusera på rutiner kring närvaro samt på att förebygga psykisk ohälsa. Genom att stärka koll och uppföljning av elever ökar chansen att tidigt identifiera frånvaro och elever i behov av stöd. Genom att arbeta förebyggande och främjande kring psykisk ohälsa vill Bollebygds kommun förebygga en negativ spiral med sämre mående, högre frånvaro och på sikt möjligtvis bristande måluppfyllelse. Målet är att främja en trygg skolmiljö för alla genom arbete med bland annat normkritik och elevernas känsla av sammanhang.

Det övergripande organisatoriska målet är att utveckla det främjande och förebyggande arbetet kring elever som riskerar att inte fullfölja grundskolestudier. Målet är att på sikt öka behörigheten till 100% (från 91% 2017) samt att minska andelen elever vilka har en frånvaro på 15% över hela läsåret. Andel elever som skattar sin hälsa som god ska öka i hälsosamtalen i årskurs 8. Detta gäller även upplevelsen av jämställdhet som skattas i trivselenkäterna. Man vill också öka andelen pedagoger som fyller i närvaro i Schoolsoft under projektet.

Pågående insatser

I Bollebygd har nya rutiner arbetats fram gällande rapportering av närvaro, bl.a kopplat till det skoladministrativa verktyget Schoolsoft. De nya rutinerna ska gälla från och med höstterminen 2019 för samtliga grundskolor inom Bollebygd och utgör ett verktyg i det förebyggande arbetet att identifiera skoldistansering.

Detsamma gäller även nya rutiner för Arbetsgång vid stödåtgärder som tagits fram inom projektet. Syftet är att förtydliga och förenkla arbetsgången för att uppmärksamma elever i behov av stöd och arbeta förebyggande och likvärdigt inom kommunen. Även dessa rutiner är kommungemensamma och träder i kraft från hösten 2019.

Inom grundskolorna har projektgruppen sammanställt material kopplat till KASAM, normkritik och gruppstärkande aktiviteter. Detta finns tillgängliga digitalt där även projektgruppen är tillgänglig som stöd i arbetet med att komma igång.

Kontaktpersoner i kommunen:
Thérèse Olsson, therese.olsson@bollebygd.se
Maria Christenson, maria.christenson@bollebygd.se

Kontaktperson på GR:
Emma Dahl, emma.dahl@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund