Dalboskolan och Frändeskolan

Frändeskolan och Dalboskolan ligger i Frändefors, några mil utanför Vänersborg. Här kan du läsa mer om skolornas delprojekt som drog igång vårterminen 2018.

Om skolorna

Frändeskolan är en f-6 skolan med 195 elever. Dalboskolan är den enda högstadieskolan i Vänersborgs kommun som ligger utanför tätorten. 157 elever går på skolan idag och de allra flesta eleverna från Frändeskolan väljer att fortsätta i årskurs 7-9 vid Dalboskolan.

De senaste åren har måluppfyllelsen bland eleverna som avslutat grundskolan i Frändefors sjunkit. Skolåret 2007/2008 var meritvärdet 204,6 och vid skolåret 2016/2017 hade meritvärdet sjunkit till 149,8, uträknat på 16 skolämnen. Det har varit en relativt hög personalomsättning på skolan vilket sannolikt har det medfört en brist på kontinuitet i rutiner, planer och arbetsmetoder.

Skolornas delprojekt: Plug Innan - Barn och unga är allas ansvar!

Den övergripande projektidén är att skolornas elever ska nå högre måluppfyllelse, ökad skolnärvaro och god psykisk hälsa genom att få tillgång till rätt insatser i rätt tid och på rätt nivå. Tanken är också att skolorna efter projekttiden ska ha en väl inarbetad helhetsidé utarbetad efter docent Hans-Åke Scherps modell.

Skolorna kommer att arbeta med totalt 16 olika fokusområden på organisationsnivå. Insatserna inom dessa områden kommer att stärka varandra med syftet att utveckla och stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. De valda fokusområdena, som innefattar samverkan, övergångar, psykisk ohälsa samt studie- och yrkesvägledning, vänder sig till alla elever på skolan, men kommer att följas upp via målgruppen.

Beslut om vilka fokusområden som ska prioriteras tas efter en analys av skolans kartläggningsresultat. Det kommer också att vara elevernas behov och önskemål som avgör vilka områden som ska prioriteras. Det kan innebära att vissa fokusområden behandlas efter projektets slut, men att det då kommer att finnas en välinarbetad modell för det systematiska kvalitetsarbetet.

Kontaktperson på skolan:
Yvonne Midshult, yvonne.midshult@vanersborg.se

Kontaktperson på GR:
Emma Dahl, emma.dahl@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund