Erikslundskolan, Borås

Erikslundskolan är en av nio högstadieskolor i Borås stad. Plug Innan startades upp på skolans 7-9 enhet under höstterminen 2018.

Om skolan

Sedan januari 2017 organiseras Borås högstadieskolor under grundskoleförvaltningen och Erikslundskolan ingår i ett av fyra skolområden. Från höstterminen 2018 är Erikslundskolan uppdelad i en F-6 enhet och en 7-9 enhet som har varsin rektor. I lokalerna finns även Erikslund grundsärskolan som även den har en egen rektor. På skolan går totalt drygt 230 elever.

2018 nådde 72,6 % av eleverna kunskapskraven i samtliga ämnen. 84,9 % av eleverna var behöriga till yrkesprogram och det genomsnittliga meritvärdet var 226,4. Erikslundskolans högstadium har en populär idrottsprofil. I samverkan med olika lokala idrottsföreningar erbjuds eleverna möjlighet att utöva sin idrott vid två extra tillfällen per vecka.

Skolans delprojekt: Plug Innan Erikslund

I december 2016 fick Erikslundskolan ett vitesföreläggande från Skolinspektionen utifrån brister kring närvarorapportering, trygghet och studiero samt brister i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Sedan dess har arbetet med att åtgärda de påtalade bristerna varit i fokus. Deltagandet i Plug Innan är en del i detta förändringsarbete som även omfattat stöd från Skolverket i form av Samverkan för bästa skolan.

Inom ramen för sitt delprojekt i Plug Innan har skolan valt att fokusera på trygghet och studiero genom att skapa ett trygghetsteam på skolan. Under våren 2019 kom det glädjande beskedet att vitesföreläggandet dragits tillbaka och det förändringsarbetet som initierats vid skolan nu ska utvecklas vidare för att bli en ordinarie del av skolans uppdrag.

Pågående insatser

Trygghetsteamets uppdrag är att förebygga långtidsfrånvaro och fånga upp elever som riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet. Arbetet leds av en av studiecoacherna med stöd av processledaren och projektledaren inom Plug Innan.

Studiecoacherna arbetar med tydliga uppdrag kopplade till riktade insatser för elever, både enskilt och i grupp med fokus på beteende, kognition och motivation för skolarbete.

Trygghetsteamet har även utvecklat ett värdegrundsarbete för hela skolan utifrån trygghet, studiero och språkbruk som lärarna utför på mentorsträffarna. Trygghetsteamet stödjer och medverkar även i mentorers arbete med elever som riskerar att inte nå målen och ansvarar även för stöd i mindre grupper för elever i riskzon för skoldistansering samt studieintensiver i svenska, engelska och studieteknik.

Aktuellt i projektet

Kontaktperson på skolan:
Åsa Molander, asa.molander@educ.boras.se

Kontaktperson på GR:
Emma Dahl, emma.dahl@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund