Forsenskolan och Hökensåsskolan, Tidaholm

Forsenskolan (7-9) och Hökensåsskolan (7-9) kommer inom en snar framtid att slås ihop till en enhet med sammanlagt cirka 600 elever. Delprojektet som startade höstterminen 2018 är en del i arbetet med att länka samman skolorna.

Om skolorna

I dagsläget finns en viss problematik kring närvaro och skolorna ser ett klart samband mellan elevers närvaro och deras resultat. Skolorna behöver revidera sina rutiner för uppföljning av närvaro, samt förstärka rutinerna för att stödja potentiella hemmasittare.

Skolornas delprojekt

Nulägesanalysen visade att elevernas möjlighet till studiero behöver förbättras på skolorna, detta eftersom man märkt att bristande studiero och frånvaro hänger ihop.

Det övergripande målet är att fler ska bli behöriga till gymnasiet. Detta vill skolorna uppnå genom att utveckla och långsiktigt stärka det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.

Skolorna fokuserar på att utifrån elevernas specifika behov utveckla anpassningar av såväl undervisning som verksamhet och organisation. Inom ramen för utvecklingsarbetet tar man också fram insatser och åtgärder som ska förbättra studieron på skolorna.

Arbetet med elever som på grund av frånvaro riskerar att inte nå gymnasiebehörighet ska ske genom samverkan mellan skolans olika professioner och med nyckelaktörer utanför skolan.

Insatser och åtgärder

Fokus ligger på att genom uppföljning av närvaro och resultat hitta rätt sorts anpassningar för respektive elev. Alla individuella insatser kommer att utvärderas och vid behov revideras. Exempel på insatser:

  • motiverande samtal
  • direkt riktat stöd till elever
  • läxhjälp
  • lovskola
  • social stöttning
  • hjälp med struktur i arbetet och skoldagen
  • stöd för nyanlända i svenska språket

En av skolorna kommer att arbeta med att förbättra elevernas studiero så att lektionstiden ska kunna nyttjas optimalt. I det arbetet ser skolan över schemaläggning och andra organisatoriska frågor men man utvecklar också pedagogiska arbetssätt för att använda hela skoldagen som ett lärandetillfälle med utvecklande aktiviteter under raster.

Resultat såhär långt

Genom att ge personal tid att prioritera arbetet med extraanpassningar och utredningar om särskilt stöd har skolorna lyckats kraftsamla kring dessa frågor. Skolorna är också på god väg att implementera en ny stödfunktion som kallas Navet.

Kontaktpersoner för delprojektet
David Kjellqvist, david.kjellqvist@tidaholm.se

Sandra Hermansson Thorvald, sandra.hermansson-thorvald@tidaholm.se

Kontaktperson på GR:
Emma Dahl, emma.dahl@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund