Frölundaskolan, Göteborg

Frölundaskolan ligger i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs stad. Skolan är en F-9 skola med grundsärskola och har drygt 90 anställda i sin verksamhet. Här kan du läsa mer om Frölundaskolans delprojekt som drog igång vårterminen 2018.

Om skolan

Årskurs 7–9 är den del av skolan som är inskriven i projektet Plug Innan och dessa årskurser omfattar cirka 200 elever. Vårterminen 2018 låg gymnasiebehörigheten på ca 66%.

På Frölundaskolan finns en mängd nationaliteter representerade och skolan tar även emot nyanlända elever. I stadsdelen, som rymmer 57 000 invånare, finns flera skolor varav fyra är kommunala grundskolor med årskurs 7-9. Stadsdelen kan liknas vid en miniatyr av staden med dess komplexitet som finns gällande segregation. Invånarnas socioekonomiska bakgrund varierar stort och Frölundaskolans upptagningsområde präglas av socioekonomiska utmaningar.

Skolans delprojekt: Plug Innan Frölundaskolan

Frölundaskolan har under flera år deltagit i närvarosatsningar inom stadsdelen men konstaterade i sin kartläggning att utmaningar inom området kvarstår, bl.a. vikten av att tidigt uppmärksamma frånvaro och att ha gemensamma rutiner för detta. Det som också framträdde i kartläggningen var ett behov av att utveckla ett gemensamt förhållningssätt i skolan och att arbeta med studiero samt med mentorskapet och ledarskap i klassrummet. Många elever uppgav också att de inte känner motivation eller framtidstro, vilket är centralt för att vilja prestera i skolan. Även samverkan med vårdnadshavare lyftes fram som ett utvecklingsområde, utöver samverkan med externa aktörer utanför skolan.

Målet med deltagandet i Plug Innan och de nu pågående insatserna är att fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Pågående insatser

Inom projektet har skolan valt att arbeta vidare med tre spår:

  • Arbetsmiljö och klimat – trygghet och trivsel
  • Samverkan med familjer och lokalsamhälle
  • Studie- och yrkesvägledning – framtidstro

Som ett led i arbetet med att öka tryggheten och studiero har en heltidssvikarie anställts på skolan. Målet är att öka tryggheten i klassrummen genom att en och samma pedagog möter eleverna vid ordinarie pedagogers frånvaro, vilket ger kontinuitet och trygghet för eleverna. Heltidsvikariens upplevelse efter en termins arbete att det blir mer kvalitet i undervisningen för eleverna men också för de pedagoger som är frånvarande såväl som för honom själv som ständig vikarie. Frukost har under terminen även börjat att serveras på skolan som ett led i att öka närvaro och skapa trivsel.

I projektgruppen för Plug Innan (som består av elevhälsa samt projektledare) har en kartläggning kopplat till samverkan med familjer och lokalsamhället påbörjats. Kartläggningen utgår från den modell som Laid Bouakaz, lektor och forskare i interkulturell pedagogik vid Malmö Universitet, har gjort med fokus på interkulturalitet, föräldrasamverkan och nyanlända elevers skolsituation i mångkulturella skolor. Utöver detta arbetet har tre anställda med annat modersmål än svenska haft kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare för att öka möjligheten till samverkan med familjer.

Utöver dessa pågående insatser ska arbetet med vägledning på skolan utvecklas för att stärka elevernas framtidstro. Skolan kommer även att fortsätta arbetet med att skapa rutiner kring frånvarohantering samt rutiner för uppföljning i elevhälsoteamet.

Kontaktperson på skolan:
Annica Glad, annica.glad@grundskola.goteborg.se

Kontaktperson på GR:
Kristoffer Creutz, kristoffer.creutz@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund