Götene kommun

Götene kommun arbetar för att främja inkluderande lärmiljöer. På olika sätt tas krafttag för att utveckla och implementera system, rutiner och insatser som ska leda kommunen framåt. Här kan du läsa mer om projektet Plug Innan Götene som pågick mellan 2017 och 2019.

Om kommunen
I Götene kommun finns fem F-6 skolor och en 7-9 skola. Kommunen köper gymnasieplatser av grannkommunerna. I Götene finns en central och kommunövergripande elevhälsa vars främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Därutöver arbetar man med att vid behov stödja barns utveckling och lärande. Specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog samt övriga professioner arbetar i specifikt sammansatta elevhälsoteam på varje enskild skola. Elevhälsoteamen leds av skolans rektorer.

Kommunens delprojekt
Plug Innan Götene har bedrivit utvecklingsarbete genom främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på främst organisations- och gruppnivå, men även på individnivå.

Inom projektets ramar har en grundlig nulägesanalys av organisationen gjorts. Klimatet på skolorna, system och rutiner, elevhälsans arbete samt specifikt arbete kring elever i riskzon analyserades och kartlades genom intervjuer, enkäter och observationer.

Projektet har främst riktats mot åk 5–9 och huvudingången har varit att utgå från individen och sedan vidga perspektiven utifrån de behov som identifierats. Extern personal anställdes för att driva projektet, något som både förenklat projektarbetet genom att inga tidigare arbetsuppgifter eller erfarenheter format projektets upplägg, men även delvis varit en utmaning då ett större arbete med förankring av projektet och projektidén har krävts.

Främja måluppfyllelse
Projektet har möjliggjort en samlad insats på såväl bredare som djupare plan när det kommer till att främja måluppfyllelse i skolan. Projektgruppen har varit en del i kommunens elevhälsoteam vilket gjort att projektet funnits nära eleverna ute på skolorna. Detta har även möjliggjort att viktiga frågor enkelt har kunnat lyftas för diskussion på en central och övergripande nivå. Projektgruppen har haft stöd och mandat från skolchef och elevhälsochef när det kommer till beslut om att genomföra olika hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser på organisationsnivå.

Främjande insatser
Dessa insatser har bland annat handlat om kompetensutveckling och handledning med inriktning på bemötande och flexibilitet samt hur man kan använda IKT-verktyg i skolan. Fler forum för tvärprofessionellt arbete har skapats ute på skolorna.

Förebyggande insatser
De förebyggande insatserna fokuserade på analys och utveckling av frånvarosystem, kontakt med kommuner som utarbetat system för en fullföljd skolgång, handlingsplaner vid skolfrånvaro och rutiner för skolpliktsbevakning. Rutiner och analysverktyg förankrades ytterligare ute i verksamheten genom bland annat föreläsningar, information och arbetsmöten. Rastaktiviteter skapades och infördes i åk 7-9 medan vikten av fungerande rastaktiviteter belystes i en forskningsbaserad föreläsning för resterande skolor.

Åtgärdande insatser
De åtgärdande insatserna handlade om att projektteamet tillsammans med elevhälsopersonal och andra aktuella aktörer arbetade operativt kring komplexa ärenden på individ- som grupp och organisationsnivå.

Resultat och erfarenheter
Projektet har bidragit till ett ökat meritvärde i åk 9 samt en större medvetenhet och samverkan inom elevhälsan kring elever i riskzon. Elevernas skolanknytning har genom projektet stärkts och elevernas upplevelse av insatserna har till övervägande del varit positiv. Projektet har även bidragit till en ökad medvetenhet kring vikten av ett välfungerande kommungemensamt frånvarosystem.

Kontaktpersoner i kommunen:
Åsa Larsson asa.larsson@gotene.se

Kontaktperson på GR:
Kristoffer Creutz kristoffer.creutz@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund