Hagaskolan, Dals-Ed

Hagaskolan är en grundskola med elever i årskurs 4-9. Skolan har cirka 325 elever och 40 anställda. Här kan du läsa mer om skolans delprojekt som drog igång vårterminen 2018.

Om skolan

Bland eleverna som gått ut åk 9 på Hagaskolan de tre senaste åren har behörigheten till nationellt program på gymnasiet varit i snitt 86%. På skolan finns även en liten grupp elever med väldigt hög frånvaro. Dals-Ed är en gränskommun till Norge och många i kommunen arbetspendlar dit. Invånarna har generellt en låg utbildningsnivå och medelinkomst, men arbetslösheten ligger under det nationella genomsnittet på grund av att småföretagandet är stort.

Skolans delprojekt

Nulägesanalysen som gjordes vid projektets uppstart visar att antalet kränkningsärenden gått ner och att Hagaskolan har ett välfungerande elevhälsoteam. Samtidigt framträder ett antal utvecklingsområden både på elevnivå och organisationsnivå. Därför kommer Hagaskolans delprojekt att omfatta aktiviteter på båda dessa nivåer. Det handlar dels om att stärka upp extra anpassningar och särskilt stöd för varje elev i målgruppen och dels om att arbeta med övergripande insatser som kommer alla elever till godo. Det planeras även övergripande organisatoriska insatser för personal för att förbättra ”vi-känslan” på skolan och bidra till en mer salutogen skolkultur.

Exempel på planerade aktiviteter:

  • Kvalitetssäkra stadieövergångar genom förbättrad samverkan och en tydligare plan
  • Rutiner och samordning av start och avslut på lektioner för ökad trygghet och studiero
  • Kvalitetssäkra elevhälsohjulet och säkerställa fungerande rutiner så att varje elev får de extra anpassningar och särskilt stöd som den har rätt till och att dessa regelbundet följs upp.
  • Bjuda in BUP för att informera om funktionsvariationer och IFO om anmälningsplikt till socialtjänsten.
  • Organisera samtalsgrupper för elever kring olika teman i samverkan med personal från IFO, kurator, skolsköterska, insatskoordinator och samarbete med ungdomsmottagningen
  • Organisera mindre dialoggrupper för att stärka personalen i sitt grunduppdrag och lyfta det salutogena i verksamheten för stärkt samverkan och samsyn

Kontaktperson på skolan:
Ann-Helen Adler Johannesson, ann-helen.adler.johannesson@utb.dalsed.se

Kontaktperson på GR:
Emma Dahl, emma.dahl@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund