Hagenskolan, Göteborg

Hagenskolan är belägen i västra Göteborg i närheten av Långedrag med omnejd. Skolan har cirka 360 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolans delprojekt drog igång under höstterminen 2018.

Om skolan

Hagenskolan brottas inte med en särskilt hög andel frånvaro, problematiken handlar snarare om mycket hög frånvaro hos några enskilda elever. Kartläggningen av skolan som genomfördes i början av projektet visar att många elever lider av psykisk ohälsa samt att många riskerar att inte nå kunskapsmålen. Båda dessa elevgruppen ligger i riskzonen för att inte nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Skolans delprojekt

Hagenskolan deltar i Plug Innan för att stärka arbetet med elever i riskzon på många plan. Det handlar dels om att få hjälp att strukturera insatser och dels om att komma längre i arbetet med att erbjuda alla elever möjligheten att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och sitt välbefinnande, helt enkelt för en ökad måluppfyllelse.

Utgångspunkter för insatser och aktiviteter

Hagenskolan har identifierat tre pelare som arbetet i delprojektet vilar på:

  • Att utveckla rutiner och struktur för att stärka samsynen och samarbetet mellan personalen på skolan och för att på bättre sätt fånga upp elever i riskzon.
  • Att genom kollegialt lärande riktat till all pedagogisk personal arbeta med bemötande och värdegrund. Skolan utgår från Ross W. Greens forskning och deltar i en CPS-utbildning.
  • Att pedagogerna har samsyn och ett arbetssätt som främjar ett positivt, lågaffektivt bemötande och ett inkluderande förhållningssätt. Detta är en viktig del av det kollegiala arbetet.

Skolan vill också utveckla arbetssätt för att kontinuerligt analysera elevernas skolsituation, genom bland annat screeningar och sociogram. Detta för att på bästa sätt kunna sätta in rätt åtgärder för rätt elever. Ett naturligt steg i detta arbete är att involvera elevhälsoteamet och arbetslagen.

Kontaktperson på skolan:
Marina Tortosa, marina.tortosa@grundskola.goteborg.se

Kontaktperson på GR:
Kristoffer Creutz, kristoffer.creutz@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund