Hallenskolan, Mölndal

Hallenskolan är en grundskola i Kållered, Mölndals Stad. Skolan har 430 elever från förskoleklass till årskurs 9. Här kan du läsa mer om Hallenskolans delprojekt som pågick mellan 2017 och 2019.

Om skolan
Eleverna på Hallenskolan är indelade i F–3, åk 4–6 samt åk 7–9. När det kommer till behörighet har skolan arbetat efter målet att höja behörigheten från 88% år 2016 till 89% år 2018 och 90% för 2019. Målen är framtagna inom Mölndals Stad som är huvudman för verksamheten.

Skolans delprojekt: Nå längre på Hallenskolan
När projektet inleddes hade skolan nyss gått från F-6 till F-9, många nya pedagoger hade anställts och till viss del hade förhållningssätten kring relationer och bemötande inte hängt med i förändringarna. Med bakgrund av detta identifierade skolan att man behövde arbeta bland annat med att stärka det formativa förhållningssättet, arbeta hälsofrämjande genom nära pedagogiska relationer och att utveckla mentorskapet.

Vid projektstart fanns en fungerande struktur kring frånvaro och bedömning. Skolan behövde dock utveckla sitt arbete med att fånga upp tidiga signaler på ökande frånvaro, i form av t.ex. sena ankomster, ströfrånvaro och skoldistansiering.

Formativ undervisning och nära pedagogiska relationer
Personalgruppen har genomgått en gemensam kompetensutveckling för att stärka det formativa förhållningssättet och personalens arbete med nära pedagogiska relationer. Målet har varit att eleverna ska känna större meningsfullhet med skolarbetet och nå en ökad måluppfyllelse och närvaro. De kompetensutvecklande aktiviteterna har bland annat resulterat i en ny handlingsplan att använda vid elevfrånvaro samt en förtydligad uppdragsbeskrivning av mentorskapet.

Aktiviteter och insatser
Projektgruppen har bland annat varit ”elev för en dag” och använt sina iakttagelser och reflektioner för att analysera hur skoldagen ser ut ur ett elevperspektiv. Man har även utvecklat samverkan mellan arbetslagen och EHT och arbetat med att stärka kulturen och andan på skolan. Skolan har också utökat sitt användande av digitala hjälpmedel för att öka tillgängligheten och stötta elever i riskzon i att hänga med i undervisningen.

Resultat
Skolan har idag en ökad närvaro och ökad måluppfyllelse. Både elever och pedagoger ser även många positiva följder av att mentorskapstiden har utökats. Under projektets gång har måluppfyllelsen för hela skolan ökat. 90% av eleverna i årskurs 9 är godkända i kärnämnena och i minst ytterligare fem ämnen.

Kontaktperson på skolan:
Annika Brodin, annika.brodin@molndal.se

Kontaktperson på GR:
Sofia Reimer, sofia.reimer@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund