Jättestensskolan, Göteborg

Jättestensskolan ligger i södra Biskopsgården och tillhör SDF Västra Hisingen, Göteborg. Här kan du läsa mer om Jättestensskolans delprojekt som pågick mellan 2017 och 2019.

Om skolan
Jättestensskolan byggdes redan 1957 och genomgick en renovering mellan 2010 och 2012. Området Jättesten är statistiskt sett ett tvärsnitt av Göteborg gällande åldersprofil, medelinkomst och sysselsättningsgrad. Skolan sätter stort fokus på fysisk aktivitet för elever och personal, både utomhus och i undervisningen. Jättestensskolan är det område i Biskopsgården som har högst andel elever som studerar eftergymnasial utbildning. När skolan gick in Plug Innan under höstterminen 2017 hade 72 % av skolans niondeklassare blivit behöriga till nationellt program på gymnasiet. Läsåret 2017/18 var cirka 600 elever inskrivna på skolan fördelat på två förskoleklasser, totalt 14 klasser i åk 1-9 samt en förberedelseklass för nyanlända.

Skolans delprojekt
Projektets inriktning har dels handlat om att förbättra närvarokontrollen och dels om att utveckla mentorskapet, ledarskapet och klassrumsmiljön samt att framtidsrusta och motivera eleverna.

Projektgruppen på skolan bestod av de båda rektorerna, specialpedagog och delprojektledare. Övrig personal har också engagerats i arbetet för att nå projektets mål.

Stärkt mentorskap
Att utveckla mentorsuppdraget blev centralt i skolans delprojekt. Fokus har legat på relationer och på att stärka elevbemötandet för att få bättre koll på faktorer som påverkar både elevernas vardag och deras skolprestation.

Samverkan och kartläggning
I det utvecklade mentorsuppdraget ingår den nya samverkansformen NLA – Nulägesanalys av eleverna. NLA-möten hålls en eller ett par gånger per termin. Under mötet diskuterar elevhälsoteamet och mentorerna årskursens samtliga elever utifrån deras resultat, närvaro och mående. NLA är inte enbart av rapporterande karaktär, under mötet beslutas om konkreta pedagogiska och/eller sociala insatser utifrån elevens individuella behov. Tidigare insatser följs också upp under mötet. NLA är en form av Early warning system där tidiga indikationer på problematisk frånvaro kan upptäckas och följas upp. Genom NLA har Jättestensskolans frånvarohantering effektiviserats.

  • Ladda ner en metodbeskrivning av skolans NLA härPDF.

Ledarskap och motivation
Inom ramen för projektet har skolan arbetat med trygghet och studiero för att höja kvaliteten på undervisningen. Individanpassningar har gjorts för att skapa förutsättningar för en positiv lärandemiljö. Bland annat har elever erbjudits ”en till en”-undervisning, undervisning i mindre sammanhang, stöd i klassrummet under lektionstid och vid provtillfällen samt samtalsstöd i olika former.

Skolan har även arbetat med fysisk aktivitet som ett sätt att motivera, vägleda och rusta eleverna. Man har bland annat erbjudit pulspass i början av skoldagen och sociala aktiviteter som vandring och läger.

Resultat
Under projekttiden ökade antalet elever som gick ut åk 9 med behörighet till ett yrkesprogram från 79 % år 2017 till 84 % år 2019. De nyanlända elevernas behörighet till ett yrkesprogram ökade från 13 % år 2017 till 50 % år 2019.

Under projekttiden har en ny struktur etablerats för hur skolpersonalen kan upptäcka tidiga riskfaktorer för hög frånvaro och skolavbrott. Denna struktur lever kvar efter projektets slut och har även implementerats i årskurs 1-4.

Projektet i media

Kontaktperson på skolan:
Jonas Lekander, jonas.lekander@grundskola.goteborg.se

Kontaktperson på GR:
Sofia Reimer, sofia.reimer@goteborgsregionen.se 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund