Nossebro skola, Essunga

Nossebro skola ligger i Nossebro centralort, Essunga kommun. Skolan har ca 250 elever och är kommunens enda 6-9-skola. Här kan du läsa mer om skolans delprojekt som pågick mellan 2017 och 2019.

Om skolan
Nossebro 6-9-skola har en tradition av att jobba inkluderande med alla elever och blev uppmärksammad under 2012 för sitt framgångsrika arbete med att arbeta med inkluderande strategier i undervisningen. Skolan har ett välutvecklat samarbete med socialtjänsten, bland annat är kommunens elev- och ungdomscoach samfinansierad av utbildningsförvaltning och socialförvaltning.

Skolans delprojekt: SuccEss
Genom kartläggningen i projektets uppstart identifierades ett antal elever som befann sig i riskzon för att inte klara av sina studier. Skolans analys var att dessa elever utgjorde en målgrupp för en flexibel undervisningsgrupp. Strukturen för undervisningsgruppen arbetades fram och utvecklades under projektets gång. Tydliga målbilder, föräldrasamverkan och rutiner för kontakten med den ordinarie klassen har varit några av framgångsfaktorerna i arbetet.

Projektets styrgrupp bestod av rektor, kurator, ungdomscoach och två specialpedagoger. Ungdomscoachen och en av specialpedagogerna var de som arbetade dagligen i undervisningsgruppen.

Synlig progression
Under projektets gång märkte man att elevernas motivation ökade när det blev tydligt för dem att deras närvaro förbättrades. Personalen åstadkom detta bland annat med hjälp av scheman där eleverna fick markera olika färger för närvaro, giltig frånvaro och ogiltig frånvaro.

Tydliga mål och regelbunden utvärdering
Varje måndag morgon satte eleverna tillsammans med personal upp individuella mål för veckan, som sedan utvärderades på fredagen. Man arbetade även med konkreta målbilder för framtiden.

Positiv kontakt med vårdnadshavare
Parallellt med arbetet i undervisningsgruppen startades en föräldragrupp med fokus på samverkan, erfarenhetsutbyte och stöd. Man höll även daglig kontakt med vårdnadshavarna genom sms.

Motivation att delta på ordinarie lektioner
Personalen arbetade för att eleven skulle behålla sin kontakt med den ordinarie klassen och gå på lektioner. Man arbetade med att peppa eleverna att vara med på en viss del av lektionen som känns lättare, t.ex. genomgången. Det var även viktigt att upprätthålla en god kontakt med undervisande lärare.

Resultat
Samtliga elever ökade sin närvaro under tiden deltog i projektet. Samtliga har också uttryckt en större tro på framtiden och att de fått ökad motivation att gå gymnasiet. En av eleverna gick från 0 till 9 betyg med minst E i alla ämnen. Fem av åtta elever blev behöriga att söka till nationellt program på gymnasiet.

  • Ladda ner en beskrivning av skolans flexibla undervisningsgrupp härPDF.

Kontaktperson på skolan:
Christina Nilsson, christina.nilsson@essunga.se

Kontaktperson på GR:
Lina Häger, lina.hager@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund