Valleskolan och Varnhemsskolan, Skara kommun

Valleskolan och Varnhemsskolan är två F-6 skolor som ligger Skara kommun.

Om skolorna
Valleskolan har ca 150 elever och Varnhemsskolan har ca 130 elever. Skolornas upptagningsområden skiljer sig åt då Varnhemsskolan har ett något starkare socioekonomiskt upptagningsområde.

Skolornas delprojekt
Valleskolans och Varnhemsskolan delprojekt präglas framförallt av arbetet med att ta fram ett Early Warning System med en struktur för frånvarohantering och för regelbunden uppföljning av frånvaro. Tanken är att detta system ska möjliggöra för skolan att i ett tidigt skede sätta in rätt insatser för att främja skolnärvaro.

Genom projektet satsar skolorna även på samverkan med och stöd till vårdnadshavare för att få ett större helhetsgrepp om elevernas skolgång. Målet är att varje elev ska få stöttning från ”alla håll” och därmed öka sina chanser till skolframgång.

Elever som mår bra och är trygga i sin skolmiljö, med sina lärare och med sina kompisar har större möjlighet att lyckas i skolan och undvika att hamna i riskzon för skolavbrott. Därför handlar en stor del av arbetet inom projektet också om hälsofrämjande insatser.

Skolorna arbetar med individuellt stöd till enskilda elever i syfte att stärka deras självkänsla, öka motivationen och förbättra skolanknytningen. Parallellt med detta arbetar skolorna även för att utveckla organiserade rastaktiviteter som ska stärka samtliga elevers psykiska hälsa.

Ett motto för Valleskolans och Varnhemsskolans delprojekt är att låta eleverna komma till tals. Elevernas behov står i fokus och därför arbetar man aktivt med att lyssna på, intervjua och samtala med eleverna för att förstå deras upplevelse av skolsituationen och därefter göra anpassningar för att tillmötesgå elevernas behov.

Kontaktperson på skolan:
Karin Badh Magnusson, karin.badhmagnusson@skara.se

Kontaktperson på GR:
Lina Häger, lina.hager@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund