Åmåls kommun

Åmåls kommun deltar i Plug Innan med samtliga mellan- och högstadieskolor. Här kan du läsa mer om kommunens delprojekt som drog igång höstterminen 2017.

Om kommunen

I Åmåls kommun finns ett antal faktorer som både enskilt och i samverkan kan vara riskfaktorer för skolfrånvaro och studieavbrott, bland annat hög arbetslöshet, låg skattekraft, låg utbildningsnivå hos vårdnadshavare och hög andel psykisk ohälsa. Sedan många år tillbaka arbetar enheten grundskola på barn- och utbildningsförvaltningen systematiskt med att anpassa undervisning och sätta in kompensatoriska insatser för elever i grundskolan. Detta har resulterat i att en förhållandevis hög andel av elever blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Dock har siffrorna vänt neråt de senaste åren och vid projektets start var andel behöriga till gymnasiet 82% i åk 9.

Kommunens delprojekt

I projektets inledande fas identifierades ett antal utvecklingsområden, främst på organisationsnivå. Fokus för projektet kom därför inledningsvis att riktas mot koll och uppföljning på skol- och förvaltningsnivå. Det fanns behov av att utveckla verktyg för att tidigt identifiera elever som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet och av att överlag utveckla arbetet med och dokumentationen av uppföljning och utvärdering. Det fanns även ett behov av samordning och att ge olika pågående projekt och initiativ en gemensam riktning för bättre effekt.

Exempel på aktiviteter inom delprojektet:

  • Implementering av nya verktyg för uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Utveckling av rutiner och metoder för återkommande screening för att tidigt upptäcka elever i riskzon och kartlägga dessas behov
  • Kvalitetssäkring och utveckling av dokumentation och uppföljning kring extra anpassningar och särskilt stöd på individnivå.
  • Satsning på Kasamdialogen som ett verktyg i bland annat utvecklingssamtal och i mentorsuppdragen, med en planerad progression genom skolans stadier.
  • NPF-säkring av lärmiljön på skolan och framtagande av en handbok kring anpassningar till pedagoger
  • Nätverk och erfarenhetsutbyte med andra kommuner runt NPF-anpassningar
  • Utveckling och uppstart av ett digitalt materialarkiv/resursbank för lärare

Kontaktperson i kommunen:
Sara Hansen, sara.hansen@amal.se

Kontaktperson på GR:
Lina Häger, lina.hager@gotbeorgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund