Forskning och erfarenhet

Arbetet i Plug Innan bygger på relevant forskning och vetenskapligt förankrad erfarenhet kring studieavbrott och fullföljda studier.

Erfarenheter från projektet PlugIn

Mellan 2012 och 2018 deltog Göteborgsregionen i Plug In,öppnas i nytt fönster Sveriges största samverkansprojekt i arbetet mot studieavbrott. Projektets målsättning var att pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina gymnasiestudier. Inom ramen för PlugIn arbetade Göteborgsregionen bland annat med kunskapsplattformen PlugInnovation som samlade forskning och erfarenhet från området. Plug Innan bygger på den erfarenhet och de kunskaper Göteborgsregionen fått genom åren med Plug In.

Framgångsfaktorer

Genom djupstudier som genomfördes inom ramen för Plug In togs ett antal framgångsfaktorer för arbetet mot skolavbrott fram. Plug Innan utgår från dessa vetenskapligt förankrade framgångsfaktorer:

Följeforskning

Plug Innan har två följeforskare som utvärderar projektet.

Gunilla Bergström arbetar på Göteborgsregionen, FoU i Väst och hennes forskning kommer att ge en bild av hur projektet som helhet fungerat och i vilken mån kunskap och metoder som genererats i delprojekten implementeras i den ordinarie verksamheten. Hon kommer även att göra fördjupade studier på Early warning systems (system och rutiner för att tidigt upptäcka elever i riskzon) samt på föräldrasamverkan.

Karoline L. Andersson är doktorand på avdelningen utbildningsvetenskap och språk på Högskolan Väst och hon kommer att forska främst kring skolpersonalens upplevelse av projektet. Fokus ligger på förutsättningarna för deras lärande och utveckling både gällande den egna och kollektivets kompetens i arbetet med elever i riskzon.

Mer läsning

Forskningsöversikt: Främjande insatser

Plug Innans följeforskare Karoline Larsen är en av författarna bakom en ny sammanställning av främjande och förebyggande insatser.

Läs mer härPDF

Forskningssamman-ställning: Elever i riskzon

Inom forskningen finns en samstämmighet kring vad som orsakar skolavbrott och vilka elever som är riskzon.

Läs mer  härPDF

Forskningssamman-ställning: Tidiga åldrar

De processer som leder fram till skolavbrott börjar ofta tidigt i en elevs skolgång. Därför är det viktigt att förebyggande arbete sker tidigt.

Läs mer härPDF


 

Vad är skolanknytning?

Svag skolanknytning är en gemensam faktor bland många elever i riskzon. Begreppet omfattar flera dimensioner som alla påverkar elevers förutsättningar.

Läs mer härPDF

 

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund