Material och metoder

Reportage, metodbeskrivningar och stödmaterial.

Här hittar du ett urval av resurser för arbetet med att främja fullföljda studier. Flera av materialen är beskrivningar av metoder och verktyg som Plug Innans delprojekt arbetat fram under projekttiden. Här finns även reportage med fördjupningar i delprojektens arbete, samt ett antal material som Plug Innans delprojekt använt i projektarbetets olika faser - från nulägesanalys till planering och utvärdering.

 

 

Beskrivningar av delprojektens metoder och arbetssätt

Mjuka värden i fokus för kartläggning

Valleskolan och Varnhemsskolan i Skara kommun har utvecklat nya kartläggningsrutiner för att tidigt fånga upp elever i riskzon för skoldistansiering. Kartläggningen utgår från elevens beteende samt akademiska, kognitiva och psykologiska dimensioner.

Ladda ner metodbeskrivningPDF
Bilaga: Kartläggning gruppnivåPDF
Bilaga: Kartläggning individnivåPDF
Läs mer om delprojektetöppnas i nytt fönster

Skolanknytning redan från skolstart – systematiserad övergång från åk 6 till 7

Tanumskolan är en 7-9 skola som tar emot elever från flera olika F-6 skolor runtom i kommunen. Skolan har skapat lugnare skolstarter bland annat genom att ha systematiserat mottagandet av information från avlämnande skolor.

Ladda nerPDF
Läs mer om delprojektet

Distansundervisning som främjar närvaro

På Källan i Uddevalla har man lång erfarenhet av att använda distansundervisning som ett av många verktyg i arbetet med elever som har särskilda behov. Bland annat kan distansundervisning underlätta i utredningen av faktorer som hindrar en elev från att komma till skolan.

Se filmen om Källans arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer om delprojektet

Nulägesanalys av elever - Early warning system

Denna metod har tagits fram inom ramen för Jättestensskolans delprojekt. Skolan använder nulägesanalys av eleverna som ett forum för samverkan, kartläggning och uppföljning.

Ladda nerPDF
Läs mer om delprojektet

Skolframgång i flexibel undervisningsgrupp

Nossebro skola drev en flexibel undervisningsgrupp inom ramen för sitt delprojekt. Resultatet? Närvaron ökade för samtliga elever som deltog. I denna metodbeskrivning kan du läsa mer om deras arbetssätt och verksamma strategier.

Ladda nerPDF
Läs mer om delprojektet

Reportage och artiklar om delprojekten

Kommunövergripande satsning gav ökad måluppfyllelse

Åmåls kommun riktade sitt relationsstärkande utvecklingsarbete till barn och elever i samtliga skolformer – från förskolan till gymnasiet. Efter tre år syns goda resultat på måluppfyllelsen.

Läs reportagetöppnas i nytt fönster
Läs mer om delprojektet

Så har kollegialt lärande lett till förändring i klassrummet

Genom kollegialt lärande och gemensamt utvecklingsarbete har lärarna på Bjurslättskolan i Göteborg hittat nya rutiner och förhållningssätt som resulterat i ökad studiero och trygghet i klassrummen.

Läs reportagetöppnas i nytt fönster
Läs mer om delprojektet

Nya närvarorutiner gav ökad kännedom om elevers behov

När Bollebygds kommun införde gemensamma rutiner för närvarorapportering fick skolorna både ett verktyg för att upptäcka elever i behov av stöd – och större möjlighet att ta fram individanpassade insatser

Läs reportagetöppnas i nytt fönster
Läs mer om delprojektet

Erikslundskolan vände vite till nystart

I december 2016 fick Erikslundskolan i Borås ett vitesföreläggande från Skolinspektionen. Skolan satte igång ett omfattande förändringsarbete för att åtgärda bristerna och efter drygt två år drogs vitet tillbaka och de nya rutiner och insatser som arbetats fram har blivit en del av skolans vardag.

Läs reportagetöppnas i nytt fönster
Läs mer om delprojektet

Avslutningskonferens: Ta del av delprojektens presentationer

Den 7 september 2020 genomfördes Plug Innans avslutningskonferens. Under en heldag presenterade deltagare från 18 av delprojekten sitt arbete.

Ta del av presentationerna
Läs mer om konferensen

Stödmaterial för kartläggning, projektledning och uppföljning

Stöd för kartläggning

Detta stöd består av frågeställningar som ska hjälpa skolor att kartlägga målgruppen och dess behov samt att genomlysa verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Ladda ner PDF

Projektplansmall

En genomarbetad projektplan underlättar planering, struktur och styrning. Denna mall går att använda inom olika typer av utvecklingsprojekt.

Ladda nerPDF

Kvantitativ uppföljning

Denna excelfil kan användas för kvantitativ uppföljning av elevers kunskapsläge och frånvaro. Mallen är framtagen för att följa elever som tar del av projektinsatser.

Ladda nerExcel

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund