Yrk In har stärkt kopplingen mellan yrkesprogram och IM

Mellan 2018 och 2020 genomförde Göteborgsregionen (GR)
ESF-projektet Yrk In. Projektet har syftat till att bredda rekryteringsbasen till yrkesprogrammen genom att stärka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och gymnasieskolans yrkesprogram.

En utgångspunkt för projektet har varit att i högre grad tillgängliggöra utbildningsorganisationen för alla elever. För ungdomarna har det handlat om att få det stöd de behöver för att bli behöriga att söka nationella program, att ta sin yrkesexamen eller att öka sin anställningsbarhet.

Projektet ägdes av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och drevs i samarbete med fyra regioner. I Göteborgsregionen var fokus att utveckla introduktionsprogrammen, framförallt yrkesintroduktion, genom en ökad koppling till yrkesprogrammen. Gymnasieskolor i Alingsås, Göteborg, Kungsbacka och Lerum medverkade i projektet. Arbetet genomfördes i den egna verksamheten och utifrån respektive skolas behov och förutsättningar.


Framgångsrika arbetssätt

Ett antal arbetssätt som har genomsyrat flera av delprojekten har visat sig vara framgångsrika i arbetet med elever på introduktionsprogrammen som får läsa delar av utbildningen på gymnasieskolans yrkesprogram.

 • Gemensam elevsyn hos personalen
  Ett uttalat samarbete mellan personal på IM och yrkesprogrammen gör att fler förstår det viktiga i att även vissa elever från IM får läsa yrkeskurser. Exempelvis kan IM-lärare medverka på programråd för yrkesprogrammen.
 • Kartläggning av potentiella elever
  För IM-elever som blir aktuella för enskild yrkesintroduktion och som ska läsa yrkeskurser, antingen integrerat på yrkesprogrammen eller som en egen grupp på IM, blir själva kartläggningsarbetet avgörande.
 • Kombinera grundskoleämnen och yrkeskurser
  Den mest framträdande aktiviteten är att IM-elever inom ramen för yrkesintroduktionsprogrammet kunnat läsa yrkeskurser i programgemensamma ämnen kombinerat med att de läser upp betyg i de grundskoleämnen som de saknar.
 • Extra mycket arbetsplatsförlagt lärande
  Mer praktik/apl än ordinarie yrkesprogram ger eleverna språkträning och bättre insyn i yrket. Samtidigt får de goda kontakter med arbetslivet som kan leda till anställning.
 • Individanpassningar
  För att varje elev ska nå sina mål krävs en individuell studieplan för exempelvis schema, undervisningstakt, läromedel och grupptillhörighet. Denna behöver följas upp regelbundet och justeras vid behov. 

  • Språkstöd och studiehandledning på modersmål
   Eftersom många elever som läser på IM är nyanlända är kompletterande språkstöd viktigt för att förstå undervisningen och ta hela eller delar av yrkeskurser i de programgemensamma ämnena. Det är även en hjälp för lärarna i undervisningssituationer.

  • Dubbelt mentorskap
   Lärare i svenska som andraspråk eller annan personal från IM och yrkeslärare från nationellt yrkesprogram delar upp ansvarsområden för eleven, såväl när det gäller studiesituation som elevens övriga kontakter med exempelvis boende och god man.

  • Samarbete med studie- och yrkesvägledare
   Regelbunden studie- och yrkesvägledning med fokus på arbetsmarknaden och framtida val är en viktig del i elevernas utbildning, såväl i klassrummet som i enskilda samtal.

 • Samverkan med vuxenutbildning
  För elever som är för gamla för att påbörja ett nationellt program på gymnasieskolan är även ett samarbete mellan IM och vuxenutbildningen viktigt – inte minst sett till rutiner för överlämningen.


Nyheter om projektet


Kontaktperson på GR: John Nelander


ESF-logotyp

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund