Vad vi gör

Genom kvalitetsutveckling, processledning och samordning stöttar vi skolor och verksamheters arbete med nyanlända. Här kan du läsa mer om våra avslutade projekt, insatser och vad vi erbjuder!

I Göteborgsregionen ställs höga krav på organisationers kompetens i mottagandet av nyanlända. Målet är att ge alla individer rätt förutsättningar för språkutveckling och lärande och för att kunna bli engagerade samhällsmedborgare.

Vi stöttar er

Genom våra projekt och insatser erbjuder vi bland annat kvalitetsutveckling av sfi-verksamheter, språkstödssatsningar, kompetensutvecklingsinsatser och digitala kunskapsresurser. Vi arrangerar också mötesplatser med kunskap- och erfarenhetsutbyte för skolor och verksamheter som tar emot nyanlända.

Vilka behov har din verksamhet? Kontakta oss gärna för en diskussion om hur vi kan hjälpa till.

Kvalitetsutveckling av sfi

Göteborgsregionen (GR) arbetar för att utveckla sfi-verksamheter i regionen genom ett antal insatser, projekt och samarbeten. Nedan kan du se genomförda exempel:

GRINT
Mellan 2013 och 2015 genomförde GR integrationsprojektet GRINT. Projektets övergripande syfte var att genom fokus på språket förbättra nyanländas förutsättningar att delta i samhället. En kartläggning av sfi-verksamheter och språkstödssatsningar genomfördes på både regional och nationell nivå för att hitta framgångsfaktorer och lyfta fram lärande exempel. Något som genomsyrade hela projektet var att målgruppens egen röst konsekvent lyftes fram.


InVäst

Projektet InVäst byggde på kartläggningen som genomfördes inom ramen för GRINT. Mellan 2016 och 2019 arbetade InVäst för att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. I huvudsak handlade projektet om kompetensutveckling och processledning för att stärka kvaliteten inom sfi i Västsverige. Likaså togs mötesplatser fram där personal från organisationer som möter nyanlända träffades och fick kompetensutveckling. Det togs också fram ett stöd- och inspirationsmaterial för kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper inför placering i gymnasieskola. Läs mer om InVäst.


Samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk

GR samarbetar med Nationellt centrum för svenska som andraspråk i deras uppdrag från Skolverket som handlar om utveckling av sfi. GRs roll består bland annat av att handleda lärare för vuxna i behov av grundläggande läs- och skrivträning på sfi. Läs mer här.länk till annan webbplats

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund