InVäst är riggat och godkänt för genomförande

Projektet InVäst – Integration Västsverige - startade i september 2016 med analys och planering för att under kommande tre år stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden som nu har godkänt projektets arbete för att gå in i genomförandefas.

InVäst ägs av GR och drivs i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund och Halmstads kommun. Projektet är indelat i tre områden, varav två kommer att genomföras i samtliga medverkande delregioner.

Projektets största del handlar om kompetensutveckling och processledning för att stärka kvaliteten inom sfi-verksamheter i Västsverige. Totalt kommer 42 sfi-verksamheter att delta i utvecklingsinsatser. I Göteborgsregionen handlar det om 18 verksamheter i Alingsås, Göteborg, Kungälv, Mölndal och Partille. Därtill medverkar Herrljunga, Vårgårda och Mark i Boråsregionen som en del av InVäst GR.

Inom sfi-delen ska även en webbutbildning tas fram, som möjliggör kompetensutveckling på distans för skolledare och personal inom sfi.

Möten för bättre mottagande av nyanlända

Samtliga medverkande delregioner ska också arrangera mötesplatser och arenor där personal inom organisationer som möter nyanlända kan träffas och få kompetensutveckling med interkulturell kompetens som utgångspunkt. Exempel på aktiviteter som planeras på regional nivå är mötesplats för flyktingsamordnare och integrationsansvariga i kommunerna, mötesplats kring nyanlända barn i familj samt mötesplats kring nyanlända inom vård och omsorg i kommunerna. Därtill arrangerar respektive delregion egna aktiviteter och mötesplatser på olika teman. Totalt förväntas 800 personer från hela Västsverige medverka i insatserna.

Kunskapsbedömning inför placering i gymnasieskola

Utöver dessa två delar ska ett projektövergripande arbete göras kring att ta fram stöd- och inspirationsmaterial för kartläggning och bedömning av såväl formella som informellt förvärvade kunskaper hos nyanlända elever inför placering i gymnasieskola. Syftet är att nå en ökad likvärdighet i bedömningsarbetet i Västsverige, men projektet har också som mål att materialet ska nå spridning även utanför regionen.

InVäst är en viktig del i GR:s arbete med nyanländas lärande och etablering. GR har under flera års tid fokuserat på kvalitetsfrågor inom sfi, exempelvis i projektet GRINTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. GR har också bedrivit utvecklingsarbete kring nyanländas lärande i grundskolans senare år och gymnasiet, så som inom ramen för Plug In 2.0

Kontaktperson på GR:  Sofia Reimer  

Senast uppdaterad: 2019-05-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund