Utbildningscheferna kraftsamlar kring förskolans kompetensförsörjning

Med syftet att samla olika aktörer och perspektiv kring frågan om kompetensförsörjning i förskolan har en pilotverksamhet med ett branschråd för förskolan inom Göteborgsregionen genomförts under våren.

GR:s nätverk för utbildningschefer, Utbildningschefsnätverket, har under de senaste åren haft strategisk kompetensförsörjning som ett av sina prioriterade fokusområden, vilket mynnat ut i ett branschråd för förskolan för att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv.

Branschrådet ska arbeta fram konkreta förslag och metoder för att bidra till kompetensförsörjningen i förskolan i regionen, med rekommendationer till huvudmännen samt etablera en modell för branschråd inom utbildningssektorn som kan användas i andra skolformer. Branschrådet ska även fungera som kontaktyta mot och samarbetspartner till SKL och andra nationella organisationer och myndigheter avseende de kompetensförsörjningsperspektiv som branschrådet initierar och där nationella insatser eller stöd krävs.

Under pilotverksamheten har mycket redan åstadkommits, exempelvis enighet kring kurspaket för utbildning till barnskötare inom vuxenutbildningen, enighet kring behovet av att regionalt samordna ansökningar till YH-myndigheten med förankring i branschrådet, kartläggning av barnskötares utbildningsbakgrund mm. Då SKL har en adjungerad representant i rådet finns möjligheter för branschrådet att driva det arbete som görs inom GR även på nationell nivå.

För att verkligen göra skillnad inom förskolans kompetensförsörjning tog Utbildningschefsnätverket beslut den 15 juni om att fortsätta modellen med branschråd och förlänga Branschråd Förskola till att omfatta hela läsåret 2018/2019.


Kontakt på GR: Theresa Björnström, Anders Pettersson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund