Stort intresse för försöksverksamhet kring praktiknära forskning

Göteborgsregionen deltar, i samverkan med Göteborgs universitet och Göteborgs Stad, i arbetet med att bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Inom ramen för det arbetet öppnade i oktober en första utlysning av medel för forskningsprojekt och intresset har varit högre än väntat.

Försöksverksamheten har fått namnet ULF-avtal (Utveckling, Lärande, Forskning) och syftet är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

Modellerna ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.

Steg 1: ansökan i form av en forskningsskiss

Steg 1 i en första utlysning av projektmedel inom ULF-projektet öppnade den 15 oktober 2018 och innebar att representanter från universitetet och de kommunala skolhuvudmännen i Göteborgsregionen kunde lämna in forskningsskisser.

Forskningsskisserna skulle innehålla en kortfattad beskrivning av en projektidé, samt hur projektet kan bidra till försöksverksamhetens mål, på max två A4-sidor.

Över 100 forskningsskisser inlämnade

Över 100 forskningsskisser har lämnats in i detta första steg vilket visar på det stora intresse som finns i kommunerna och hos universitetet gällande praktiknära forskning inom förskola och skola.

Forskningsskisserna ska nu utvärderas av en bedömningskommitté bestående av ledamöter från universitet och skolhuvudmännen.

 


Kontaktperson på GR: Ann-Sofie Gillner

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund