Göteborgsregionens regionala samverkan om utbildningsutbudet lyfts i nationell utredning

I en nationell utredning om gymnasialt utbud "Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning" (SOU 2020:33), som lämnades till regeringen i början av sommaren beskrivs Göteborgsregionen (GR):s modell för samverkan som ett bra exempel på hur kommuner kan organisera sig för att öka tillgången till kompetens i samverkan med arbetslivet, bredda utbildningsutbudet, effektivisera resursutnyttjandet och öka likvärdigheten för eleverna.

 

Utredningens förslag är nu ute på remiss. Då GR är formell remissinstans har Utbildningsgruppen framfört sina synpunkter på förslagen. GR tillstyrker huvudsakligen de förslag som utredningen har valt att lägga i fas 1 av reformen, då de liknar GR:s arbetssätt i mångt och mycket. Däremot avstyrker GR den starkare nationella styrningen av det regionala utbudet som föreslås införas i fas två. GR menar att förslaget skulle leda till mindre flexibilitet vid anpassning av utbudet till behoven och till en större otydlighet om vem som har ansvaret för utbildningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det finns även risk att förslagen skulle kunna påverka GR:s väl inarbetade regionala samverkan negativt.


Läs vidare:

Kontaktperson på GR: Margaretha Allen.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund