Registrering av frånvaro och närvaro främjar fullföljda studier

Tidig upptäckt av frånvaro innebär möjlighet till insatser för att främja närvaro och stärka elevernas skolanknytning. I förlängningen bidrar det även till att fler elever får bättre förutsättningar att fullfölja sina studier. Det visar insatser som gjorts inom ramen för Plug Innans delprojekt i Åmåls kommun.

Vanligtvis skiljs giltig och ogiltig frånvaro åt, men forskning visar att ökad giltig frånvaro relativt snabbt kan övergå till ogiltig frånvaro. I den statliga utredningen “Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” (SOU 2016:94) definieras problematisk frånvaro som: ”Frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål. Det här innefattar all frånvaro, det vill säga både giltig och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och upprepad frånvaro”.

Återkommande frånvaro är ofta förenat med en negativ påverkan både på elevens måluppfyllelse och psykiska hälsa. Det kan också vara vice versa, det vill säga att en återkommande frånvaro är symptom på andra problem – exempelvis psykisk ohälsa. Genom att tidigt upptäcka och uppmärksamma frånvaro ges möjligheten att också tidigt hitta lösningar på det som verkar grundläggande till att eleven är distanserad från skola och utbildning.

Viktigt med samsyn bland skolpersonal

För att skolan ska ha chans att erbjuda tidiga insatser som verkar förebyggande för ökad närvaro i skolan, måste registreringen av frånvaro och närvaro vara välfungerande. Med det menas att all skolpersonal ska registrera all frånvaro och närvaro för alla elever samt ha en samsyn kring vad ogiltig och giltig frånvaro innebär och hur detta registreras i systemet. Därtill är det viktigt att det finns en samsyn kring vilka insatser som ska erbjudas eleven för att förebygga och åtgärda ökad frånvaro. Det är dessutom av stor betydelse att sådana insatser och förändringar föranleds av en analys kring varför eleven är distanserad från skolan.

Workshops ledde till ökad förståelse

Inom ramen för projektet Plug Innan har Åmåls kommun arbetat med att få till ett helhetsgrepp kring registrering och uppföljning av frånvaro och närvaro. För att nå målet om att all skolpersonal ska registrera frånvaro och närvaro leddes workshops på temat av verksamhetschefer inom kommunen. Skolpersonalen erbjöds möjlighet att direkt ge feedback till de dokument som sedan dagligen används i närvaroarbetet i skolan. Efter genomförda workshops har skolpersonalen fått ökad förståelse för olika former av frånvaro och registreringen av såväl närvaro som frånvaro har ökat.

Synsättet bland skolpersonalen i Åmåls kommun har skiftat till att idag kretsa kring att främja närvaro snarare än att åtgärda frånvaro. Det är skolans ansvar att motivera elever till att vara närvarande och stor vikt läggs bland annat vid att eleven efterfrågas när den inte är på plats. Mottot är att alla elever vill lyckas i skolan om de har förutsättningar för det.

Arbetet framåt för Åmåls kommun

Idag finns rutiner och årshjul som definierar hur skolorna ska arbeta med analys av närvaro. En stor skillnad nu jämfört med tidigare är att det är mentorernas ansvar att analysera frånvaro på individ- och klassnivå. Elevhälsan är fortsatt en viktig aktör i arbetet, men mentorerna förväntas ta mer ansvar. Det innebär att elevhälsans arbete kan börja redan i klassrummet.

Åmåls kommun söker idag efter en digital plattform som kan hantera närvaro, måluppfyllelse, lärmiljö och förhoppningsvis även elevhälsans insatser. Genom att minska antalet inloggningar till olika portaler och plattformar minskar nämligen risken att viktig information om elever faller mellan stolarna. Kommunen fortsätter även arbetet med att utveckla främjande och förebyggande insatser för ökad närvaro, exempelvis genom en AV1-robot, som redan nu konstateras vara en framgångsfaktor i arbetet med närvaro.

Om Plug Innan

  • Plug Innan finansieras av VGR och totalt har 40 grundskolor deltagit i projektet som startades i maj 2017 och avslutas i mars 2021.
  • Plug Innan syftar förstärka och systematisera det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för att fler elever ska bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.
  • Projektet är nu i en avslutande fas med fokus på paketering och spridning av resultaten från deltagande skolor och kommuner.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund