Bakgrund och motiv

 

1. Syfte med samarbetet

GRs Utbildningsgrupp har sedan starten 1995 metodiskt och målmedvetet verkat för ett fördjupat samarbete på skol- och utbildningsområdet medlemskommunerna emellan. Med fokus på barnens/ungdomarnas behov, förutsättningar och önskemål har unika steg i denna riktning tagits. Ingen annanstans i Sverige kan en region uppvisa en så omfattande samverkan på detta för regionernas framtid så viktiga område. Inför avtalsåren 2002/2003- 2005/2006 fördjupades samarbetet, vilket gav möjligheter att på regional nivå utveckla gymnasieskolans utbildningsutbud, dels vad gäller samlade kvantiteter/volymer i regionen, dels avseende kvaliteten på utbudet.

Detta sammantaget har bidragit till att seriösa satsningar har gjorts för att optimera de resurser som avsatts för gymnasieutbildning i regionen. Detta samarbete har skapat ett för landet unikt utbud av utbildningar både avseende bredd och djup, faktorer vilka aktivt medverkar till att öka Göteborgsregionens attraktions- och konkurrenskraft. Detta breda utbildningsutbud innebär att den samlade ”utbildningsomsättningen” på gymnasieområdet stannar kvar i Göteborgsregionen, då endast ett fåtal elever behöver söka sig utanför regionen för att få sina utbildningsbehov tillgodosedda.

Avtalet innehåller regionala styrinstrument, som gör det möjligt att stimulera elevens fria val i för studie- och arbetsmarknaden önskvärd riktning. Detta genom de övergripande strategiska dimensioneringsbeslut, som tillskrivs Utbildningsgruppen, samt med de redskap som står till Utbildningsgruppens förfogande när det gäller statistik, information, data avseende elevens preferenser vid val, och den kunskap/information på detta område som produceras inom uppföljnings-/utvärderingsområdet, men också via de informationskanaler kring studie- och yrkesvägledning som är uppbyggda på GR Utbildning.

Avtalet är sammantaget ett kraftfullt strategiskt styrinstrument för GRs Förbundsstyrelse och Utbildningsgrupp, utvecklat inom ramen för det frivilliga samarbetet och utan att större administrativa resurser behövt skapas, utan att ytterligare arbetsgivaransvar behöver tas av GR och skapat inom en struktur som idag är väl känd och helt accepterad av ledande politiker och tjänstemän på utbildningsområdet i regionen.

2. Ett öppet utbildningslandskap med ett unikt utbildningsutbud

Den s.k. friskolereformen innebär att alla ungdomar kan söka en utbildningsplats på en fristående skola oavsett var i landet skolan bedriver sin verksamhet. År 2000 fattade GRs medlemskommuner beslut om att på samma sätt öppna upp också de kommunala gymnasieskolorna. Genom detta har alla skolor i Göteborgsregionen fått samma förutsättningar. För ungdomarna spelar det inte längre någon roll vem som äger och driver verksamheten. Den kan vara kommunal eller fristående. Samma öppenhet gäller i regionen oavsett ägarform.

GRs beslut har skapat ett för landet helt unikt utbud. Ungdomarna har ett stort antal alternativ vid drygt 70 gymnasieskolor att välja mellan. Detta ger en enastående valfrihet att välja studier efter sina egna intressen. Utöver den fördel detta ger ungdomarna kan andra argument för detta öppna utbildningslandskap lyftas fram:

- Känslan för en elev att fritt välja utbildning i en öppen struktur, där kommun- och förvaltningsgränser är utsuddade ska inte underskattas.
- Psykologin runt ett fritt val spelar stor roll, vilket i sin tur ökar den enskildes motivation och därmed troligtvis också studieresultaten.
- Jämförelser skolor emellan ökar i ett öppet system. Man lär av varandra och reflekterar oavbrutet runt frågor som handlar om bemötande av eleverna, utbildningarnas innehåll, form, kvalitet och kostnad. Detta driver på kvalitetsutvecklingen och formar på ett mycket effektivt sätt framtidens skolor.

Det är uppenbart att denna öppenhet kan bidra till att bryta segregation. Det finns i Göteborgsregionen många exempel på detta. Nya mötesplatser skapas tack vare ungdomarnas möjlighet till ett fritt val.

Enligt gymnasieförordningen ska kommunerna bidra till att eleverna får sina förstahandsval tillgodosedda. Detta har stadigt ökat sedan ”frisöket” infördes i Göteborgsregionen. Samtidigt har antalet lediga platser totalt sett minskat genom en bättre samordning av det totala antalet utbildningsplatser.

Gymnasieskolan har under de senaste åren varit utsatt för avsevärda förändringskrafter, vilka utgjorts av förändringar i gymnasieskolans utformning och struktur föranledda av GY2011, ett minskande elevunderlag som nu kommer att öka under kommande mandatperiod/avtalsperiod, samt ett ökat tryck från fristående gymnasieskolor vilka tar en stor del andel av elevunderlaget. I denna situation gäller det att kommunerna på ett klokt sätt hanterar dessa krafter för att få till stånd en så väl fungerande gymnasieutbildning som möjligt för Göteborgsregionens ungdomar.

3. Regionalpolitiska utbildningsmål

Samarbetet på gymnasieområdet harmonierar väl med de av Utbildningsgruppen föreslagna, av förbundsstyrelsen år 2001 fastställda, regionalpolitiska utbildningsmålen, där det bland annat formuleras ett mål för samverkan inom gymnasieskolan enligt nedan; ”Den bärande och grundläggande visionen för Göteborgsregionen som kunskapsregion är att den studerandes behov och önskemål sätts i främsta rummet. Den som studerar skall ha stor frihet att, i progressiva och spännande lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan hänsyn till begränsningar av t ex geografisk, administrativ, social och kulturell art.” Utbildningsgruppens styrdokument verkar i denna riktning.

Denna utveckling leder till profilering och utveckling av de program som erbjuds den studerande. Alla utbildningar kommer inte att finnas överallt, men inom samverkansområdet skall ett brett utbud erbjudas eleverna.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund