Framtidsrustad skola

Under läsåret 2019/2020 pågår samverkansprojektet Framtidsrustad skola mellan Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad, Vägledningscentrum och Göteborgsregionen (GR). Projektet ska stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv och bidra till att stärka stadens elevers motivation och förmåga att genomföra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad vill ta ett samlat grepp för samverkan mellan skola och arbetsliv och med den vida studie- och yrkesvägledningen i stadens skolor. Därför inleds samverkansinsatsen Framtidsrustad skola som under läsåret 2019/2020 kommer projektledas av GR.

Till projektet är även en strategisk utvecklingsgrupp påkopplad, i gruppen ingår rektorer och representanter från GR, Vägledningscentrum och Grundskoleförvaltningen. ​Den strategiska utvecklingsgruppen sammankallas av Göteborgs Stads grundskoleförvaltning och denna grupp ansvarar för att:​

  • Stämma av kring samverkansinsatsens syfte och mål.​
  • Vägleda vid avgörande moment för samverkansinsatsens inriktning. ​
  • Aktivt arbeta med att förankra samverkansinsatsen.​

Syfte för Framtidsrustad skola

Framtidsrustad skola syftar till att stödka skolorna i att utveckla elevernas livslånga lärande och till att stärka både deras framtidstro och förmåga att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Genom en verklighetsnära undervisning, där kopplingen mellan skola och arbetsliv är tydligt, får eleverna konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Ett fokus ligger på att ta ett helhetsgrepp kring arbetet med den vida studie- och yrkesvägledningen och projektet ska stärka och stödja samarbetet mellan lärare, skolledning och studie- och yrkesvägledare, för att göra vägledningen till hela skolans ansvar.

Projektet syftar även till att skapa en kvalitetssäker, likvärdig och systematisk samverkan mellan skola och arbetsliv, på både operativ och strategisk nivå, samt till att kvalitetssäkra praon.

Framtidsrustad skolas delar

Kartläggning

Som ett första led i projektet genomförs en kartläggningen i syfte att ta fram ett nuläge och ett önskat läge. Här deltar hela styrkedjan i form av förvaltningsledning, studie-och yrkesvägledare, rektorer, lärare och nyckelpersoner. Elever och arbetslivet är också viktiga röster i kartläggningen.

Samverkansråd skola och arbetsliv

Inom projektet skapas ett samverkanståd bestående av representanter från skola och arbetsliv samt andra nyckelaktörer i kommunen. Tanken är att samverkansrådet ska bidra till likvärdigheten och kvalitetssäkringen av olika samverkansinsatser samt att vara ”en dörr in” för arbetslivet för kontakten med grundskolorna.

Kompetensutveckling

Ta fram kompetensutvecklingsinsatser utifrån de behov som kartläggningen visar på. Kompetensutvecklingen riktar sig till lärare, rektorer och andra funktioner inom styr- och stödkedjan.

Processtöd till pilotskolor

Som en del i projektet kommer ett utvecklingsarbete inledas på ett antal pilotskolor i Göteborgs Stad, i syfte att skapa ett långsiktigt, systematiskt och kvalitetssäkert arbete kring den vida studie- och yrkesvägledningen utifrån respektive skolas behov och förutsättningar.

Inriktningen på arbetet baseras på skolans behov och resultatet från kartläggningen. I utvecklingsarbetet tas en samverkansmodell fram, vilken kan spridas till fler skolor.

 

Erbjudande om processtöd till kommunala grundskolor inom Göteborgs Stad

Under läsåret 2019/2020 erbjuds kommunala grundskolor inom Göteborg processtöd via samverkansprojektet Framtidsrustad Skola.

Om processtödet

  • Processtöd i arbetet med att utveckla skolans arbete med den vida studie- och yrkesvägledningen.
  • Syftet med processtödet är att bidra till en likvärdig studie- och yrkesvägledning som inte begränsas av faktorer som kön, social-, eller kulturell bakgrund samt funktionsvariationer.
  • Dessutom ämnar insatser bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna genom att öka deras motivation via en omvärldsförankring av skolans ämnen.

Processtödet utgår ifrån skolans behov och förutsättningar och kan bland annat handla om att utveckla skolans samverkan med arbetslivet, att ta fram en kvalitetssäker praoprocess, att genom undervisningen utveckla elevers valkompetens eller andra områden som skolan vill utveckla.

Stödet bygger på det kollegiala lärandet, där personalen utifrån beprövade metoder och erfarenheter utvecklar sin egen undervisning genom att analysera, testa utvärdera och förändra. Arbetet leds av en processledare från GR. Kollegiet deltar tillsammans och till varje träff ingår ett material att utgå från.

För vem?

Processtödet erbjuds till grundskolor i Göteborg Stad. Ett begränsat antal pilotskolor kommer att få fungera som goda exempel i det fortsatta arbetet inom Framtidsrustad skola.

Kontakta Madelene Schöldberg för mer information om hur er skola kan blir en del av utvecklingsinsatsen.

 

Kontaktperson på GR: Madelene Schöldberg


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund