Grundskolenätverket

Syfte / uppdrag:

Grundskolenätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att;

 • initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
  till Utbildningschefsnätverket,
 • byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
  kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet,
 • bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
  internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant,
 • årligen avlägga kort verksamhetsrapport.

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som Utbildningsgruppen, GRs politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat;

Utbildningsgruppens utgångspunkter
Utbildningsgruppens arbete tar sin utgångspunkt i det faktum att ”satsningar på utbildning och kompetensutveckling, på det livslånga lärandet är centrala inslag i ett välfärdssamhälle och att sådana insatser borgar för utvecklingen av ett hållbart välstånd.”
(Utbildningsgruppens förslag till inriktning 2012).

Satsningar på livslångt lärande är kvalificerade och kostsamma.
I syfte att bedriva utbildningsverksamhet kostnadseffektivt och med ständig kvalitetsutveckling i fokus har inom ramen för GRs verksamhet landets mest omfattande regionala samarbete på utbildningsområdet etablerats.

Utbildningsgruppens vision
Visionen för Utbildningsgruppens arbete är att den studerandes behov och önskemål skall sättas i främsta rummet.

Den som studerar skall ha stor frihet att, i progressiva och spännande fysiska och digitala lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan hänsyn till begränsningar av t.ex. geografisk, administrativ, teknisk, social eller kulturell art.

Visionen inrymmer således två utmaningar, dels gemensamma satsningar i syfte att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens hos de utbildningsverksamma i medlemskommunerna, dels arbetet med att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt.

Startdatum:  2000-02-04

Mötesdagar 2020

 • 25 februari kl. 13.00-16.00 i lokal Trean på GR
 • 16 april kl. 13.00-16.00 i lokal Sjuan på GR


Senast uppdaterad: 2019-12-02 

Grundskolenätverket
Dokument
Kontaktperson på GR
Theresa Carlsson

Malin Johansson
031-335 52 02
070 - 831 48 69

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund