Vuxenutbildningsnätverket

Syfte / uppdrag:

Vuxenutbildningsnätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

Nätverkets syfte/uppdrag är att;

  • initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag
    till Utbildningschefsnätverket,
  • byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna
    kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet,
  • bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och
    internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant,
  • årligen avlägga kort verksamhetsrapport.

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som Utbildningsgruppen, GRs politiska styrgrupp för det livslånga lärandet, formulerat;

Utbildningsgruppens utgångspunkter
Utbildningsgruppens arbete tar sin utgångspunkt i det faktum att ”satsningar på utbildning och kompetensutveckling, på det livslånga lärandet är centrala inslag i ett välfärdssamhälle och att sådana insatser borgar för utvecklingen av ett hållbart välstånd.”
(Utbildningsgruppens förslag till inriktning 2012).

Satsningar på livslångt lärande är kvalificerade och kostsamma.
I syfte att bedriva utbildningsverksamhet kostnadseffektivt och med ständig kvalitetsutveckling i fokus har inom ramen för GRs verksamhet landets mest omfattande regionala samarbete på utbildningsområdet etablerats.

Utbildningsgruppens vision
Visionen för Utbildningsgruppens arbete är att den studerandes behov och önskemål skall sättas i främsta rummet.

Den som studerar skall ha stor frihet att, i progressiva och spännande fysiska och digitala lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan hänsyn till begränsningar av t.ex. geografisk, administrativ, teknisk, social eller kulturell art.

Visionen inrymmer således två utmaningar, dels gemensamma satsningar i syfte att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens hos de utbildningsverksamma i medlemskommunerna, dels arbetet med att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt.

Startdatum:  1 januari 1995


Vuxenutbildningsnätverkets mötesdagar 2021

Torsdag 21 januari

08.30-11.30

Tisdag 16 februari

08.30-11.30

Torsdag 15 april

08.30-11.30

Tisdag 11 maj

08.30-11.30

Tisdag 8 juni

08.30-13.00

Torsdag 26 augusti

08.30-11.30

Måndag 27 september

Konferens

Tisdag 28 september

Konferens

Tisdag 26 oktober

08.30-11.30

Torsdag 2 december

08.30-13.00


Arbetsutkottets mötesdagar 2021

Måndag 4 januari

13.30-15.00

Måndag 1 februari

13.30-15.00

Måndag 22 mars

13.30-15.00

Måndag 26 april

13.30-15.00

Måndag 24 maj

13.30-15.00

Måndag 9 augusti

13.30-15.00

Måndag 6 september

13.30-15.00

Måndag 11 oktober

13.30-15.00

Måndag 15 november

13.30-15.00


Senast uppdaterad: 2021-01-15 

Vuxenutbildningsnätverket

Kontaktperson på GR
Linda Andersson

Linda Andersson
031 - 335 51 37
0706-50 47 60

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund