Vill du forska om digitalisering och välfärdsteknik i vård och omsorg?

FoU i Väst söker en engagerad forskare som vill bidra till kunskapsutveckling i nära samarbete med Göteborgsregionens kommuner. Tjänsten är en del av den så kallade Flexit-satsningen som Riksbankens Jubileumsfond gör.

Den välfärdsteknik som redan finns eller kommer att införas i vård och omsorg antas kunna bidra till ett aktivt och hälsosamt åldrande. Välfärdsteknik inrymmer digitala verktyg som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Kommuner behöver bli bättre på att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen och välfärdstekniken erbjuder för att klara av välfärdens framtida finansiering samt tillmötesgå medborgarnas krav på delaktighet och tillgänglighet.

Det är särskilt angeläget att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre där välfärdsteknik kan bidra till nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster som stödjer äldres självständighet, trygghet och delaktighet. På så sätt kan behovet av insatser förebyggas eller skjutas upp.


Nära samarbete med Göteborgsregionens kommuner

Flexit är ett forskningsprogram där Riksbankens Jubileumsfond för samman företag/organisationer och forskare. Syftet är att hitta nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Flexitforskaren ska möta behov som finns lokalt – i detta fall hos Göteborgsregionens kommuner.

Inom ramen för Flexit-satsningen söker FoU i Väst nu en engagerad forskare som vill bidra till kunskapsutveckling i nära samarbete med Göteborgsregionens kommuner. Du som söker tjänsten värnar om det praktiknära perspektivet och några exempel på forskningsfrågor kan vara:

  • Hur kan välfärdsteknik och digitala tjänster användas för att öka äldres delaktighet, självständighet och trygghet? Främja ett hälsosamt åldrande? Förebygga och skjuta på behov av insatser?
  • Vilka hinder och möjligheter uppstår vid implementering och användning av välfärdsteknik i kommunal vård och omsorg (äldreomsorg)?
  • Vilka effekter uppkommer av kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre med särskilt fokus på välfärdsteknik?

Vi vill att du i ansökan skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av ovanstående frågor eller andra frågor som du anser vara viktiga i sammanhanget. Du som söker kan vara disputerad i hälsovetenskap, företagsekonomi, filosofi, sociologi, offentlig förvaltning, pedagogik, arbetsvetenskap, psykologi, statskunskap, socialt arbete eller något annat relevant ämne. Beskriv gärna hur du tänker kring överföring av forskningsresultat till konkret praktik!


FoU i Väst

FoU i Väst bedriver praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete inom välfärdsområdet tillsammans med och på uppdrag av kommunerna i Göteborgsregionen (GR). Hos oss möts forskning och praktik och vi stöttar utvecklingen av en kunskapsbaserad praktik där beslut och insatser baseras på en sammanvägning av forskning, brukarens önskemål och behov samt professionellas kunskap och erfarenhet. Vårt arbete sker i nära samverkan med kommunerna, högskola, universitet och andra samhällsaktörer.


Vill du veta mer?

Läs mer om utlysningen hos Riksbankens Jubileumsfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om FoU i Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktpersoner

Margareta Forsberg, FoU-chef
Telefon: 031-335 51 33

Anna Haglund, planeringsledare
Telefon: 031-335 51 76

Flexit och Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Genom Flexit-tjänsterna vill Riksbankens Jubileumsfond förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra verksamheter utanför lärosätena, men även öka forskarsamhällets kunskap om vad företag och organisationer har att erbjuda dem.

Anställningarna är maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen. Flexit är öppet för yngre likväl som mer seniora forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Erfarenheterna hittills har varit mycket goda både för företag/organisationer och forskare. Fyra företag/organisationer är med i 2019 års utlysning av Flexit:

  • Göteborgsregionen FoU i Väst
  • FoU Skola, Kommunförbundet Skåne & Svedala kommun, utbildningsförvaltningen
  • Lindholmen Science Park AB
  • Rädda Barnen

Senast uppdaterad: 2019-05-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund