När datorspelandet blir problematiskt – en kunskapsöversikt

Att spela mycket datorspel behöver inte alls vara negativt, men i vissa fall kan spelandet bli problematiskt och till och med få allvarliga konsekvenser både för den som spelar och för dem runt omkring. I juni 2018 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) gaming disorder som en sjukdom och tillståndet, som ännu inte har någon officiell svensk översättning, blev en diagnos.

Klicka på bilden för att se klippet på Youtube

I syfte att samla mer kunskap gav Länsstyrelsen i Västra Götaland Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt över den forskning som hittills har gjorts inom området, se nedan.

Översikten visar att forskningen inte ger några entydiga och exakta svar på när ett oproblematiskt spelande blir problematiskt och när ett problematiskt spelande övergår till sjukdomstillståndet gaming disorder, men det finns vissa varningstecken att vara uppmärksam på.

– De allra flesta kan spela datorspel utan att det innebär några problem och upplever spelandet som bara roligt. Det man som vuxen kan vara uppmärksam på är om spelandet påverkar barnets fysiska eller psykiska hälsa, om spelandet tar över alla andra intressen och kanske till och med går ut över grundläggande behov, säger Jenny Rangmar, en av de två forskarna som har arbetat med översikten.

Blir allt annat oviktigt kan personen behöva hjälp med att bryta spelandet. Som förälder är det viktigt att prata och lyssna engagerat på sitt barn för att få kunskap om vad de gör när de spelar, och för att förstå varför barnet spelar.

– I en sådan relation finns det utrymme för barn och förälder att tillsammans bestämma hur mycket och till vad, de interaktiva medierna kan användas i förhållande till andra aktiviteter.


Riskgrupper och spelare

Enligt kunskapsöversikten finns det tydliga samband mellan vissa egenskaper hos spelaren och hos de personer som utvecklar gaming disorder. Det är till exempel manligt kön, att man är ung, fysiska problem och förekomst av depressivitet och ångest. Det finns även samband mellan gaming disorder och impulsivitet, hyperaktivitet och ensamhet.

– De här egenskaperna i kombination med vilken typ av spel som personen spelar och vad som motiverar personen att spela är nyckelfaktorer som kan bidra till att personer utvecklar gaming disorder, säger Jenny Rangmar.


Mer forskning behövs

I övervägande delen av de studier som forskarna har gått igenom dras slutsatsen att överdrivet datorspelande kan ha negativa konsekvenser. Det kan därför vara bra att begränsa sitt spelande. De som har utvecklat gaming disorder kan behöva hjälp att avstå, eller åtminstone begränsa sitt spelande, men det behövs mer kunskap om effektiva behandlingsmetoder och förebyggande insatser. En av slutsatserna i sammanställningen är att det behövs fler långtidsstudier för att bättre förstå orsakerna som leder fram till gaming disorder.

Mer information


Gaming disorder

WHO definierar gaming disorder som ett ihållande mönster av spelbeteende som präglas av försämrad kontroll över spelandet i kombination med att individen prioriterar det högre än andra aktiviteter och intressen. Försämrad kontroll över spelandet kan till exempel yttra sig som att spelaren upplever att den inte kan avsluta spelet så länge inte någon annan uppmanar den att avsluta.


Rapporten

Rapporten gör inte anspråk på att vara heltäckande för forskningsområdet gaming disorder, men är en begränsad, kartläggande kunskapsöversikt som kan tjäna som grund till det fortsatta arbetet både nationellt och inom regionen.


Författare
Jenny Rangmar, fil dr, forskare vid Göteborgsregionen, FoU i Väst
Sara Thomée, med dr, forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet


Kontakt:
Jenny Rangmar, telefon: 0708-78 24 28
Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen, telefon: 0736-60 52 89

Konferens den 5 september: När datorspelandet blir problematiskt (Obs – konferensen webbsänds också!)

På eftermiddagen den 5 september kan du via webben ta del av en konferens där Jenny Rangmar berättar om kunskapsöversikten. Övriga inslag på konferensen:

När det blir en sjukdom – yrkesverksammas kunskap och tankar om den nya diagnosen gaming disorder
Sevtap Gurdal, lektor i psykologi vid Högskolan Väst

Förebyggande insatser för barn och unga – vad kan vi göra lokalt och regionalt? Vilka förutsättningar finns för att docka in gaming och datorspel i ett förebyggande arbetet om spel om pengar? Vilket kunskapsstöd finns?
Jessika Spångberg, utredare vid Folkhälsomyndigheten

När oron blir större än problemet – om vikten av ett balanserat förhållningssätt till ungas medieanvändning
Ulf Dalquist, verksamhetschef för forskning och omvärldsanalys vid Statens medieråd

Överdrivet dataspelande – vilka insatser krävs i familjer kring ungdomar med ett överdrivet dataspelande och vad får det för effekt. Två fallbeskrivningar.
Tarja Larsson, beteendevetare och certifierad ICF ACC-coach

Mer information & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Konferens i Trollhättan den 19 september: När datorspelandet blir problematiskt

Jenny Rangmar berättar om kunskapsöversikten på en konferens i Trollhättan på eftermiddagen den 19 september. Övriga inslag på konferensen:

När det blir en sjukdom – yrkesverksammas kunskap och tankar om den nya diagnosen gaming disorder
Sevtap Gurdal, lektor i psykologi vid Högskolan Väst

Överdrivet dataspelande – vilka insatser krävs i familjer kring ungdomar med ett överdrivet dataspelande och vad får det för effekt. Två fallbeskrivningar.
Tarja Larsson, beteendevetare och certifierad ICF ACC-coach

Delaktighet på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet
Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap och Martin Molin, docent i socialt arbete samt pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap

Mer information & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Öppet kvällsseminarium den 10 oktober

Kunskapsöversikten presenteras även på World Mental Health Day den 10 oktober vid Göteborgs universitets seminarium ”Spel – nytta, nöje, gissel?”. Tid och plats: Göteborgs universitet, Torgny Segerstedtssalen Vasaparken, 10 oktober 2019, kl 18.00-20.00.

För mer information, kontakta Lena Ulrika Rudeke

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund