Nu får kustzons-kommunerna en gemensam strategi

Göteborgsregionen har tillsammans med Orust och Uddevalla under tre år arbetat fram Fördjupad strukturbild för kustzonen, en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex gemensamma överenskommelser med tillhörande kartbild och är en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Strategin ska fungera vägledande för kommunernas fysiska planering i kust- och havsområdet, men utgör också en grund för fortsatt samarbete kring gemensamma utmaningar i kustzonen. Den 18 oktober 2019 godkändes den av Göteborgsregionens förbundsstyrelse som även beslutade att föreslå de berörda kommunerna att godkänna strategin för egen del. Flertalet av de deltagande kommunerna kommer att ta upp dokumentet för politisk behandling inom kort.

De sex gemensamma överenskommelserna i strategin omfattar följande teman:

  • Skärgårdssamhällens och kustnära landsbygdens identitet och karaktär
  • Levande samhällen där människor kan bo och verka hela året
  • Hållbara maritima näringar
  • Tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon
  • Värna det kustnära jordbruket för livsmedelsproduktion och öppna landskap
  • Långsiktigt hållbar användning av havet och ekosystem i balans

Överenskommelserna knyts ihop med en kartbild som visar på centrala element i kustzonens framtida struktur. Kartbilden lyfter särskilt fram förstärkta tvärkopplingar till och från inlandet, ett förstärkt nord-sydligt stråk i kustbandet och satsningar på centrala noder i kustbandet där funktioner och service samlas.

”Det är många intressen som ska samsas i kustområdet och intresset för att använda havet bara ökar. Den fördjupade strukturbilden är en gemensam utgångspunkt för kommunerna i den strategiska planeringen i sina kust-och havsområden som vi hoppas kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling”,
säger Ida Lindbergh, regionplanerare på Göteborgsregionen.

Positiv respons vid remiss

Förslaget till Fördjupad strukturbild för kustzonen var ute på remiss hos berörda aktörer under våren 2019. 28 organisationer på nationell, regional och lokal nivå inkom med svar. Generellt var svaren väldigt positiva och berömde såväl innehållet som processen med att ta fram Fördjupad strukturbild för kustzonen. Efter remissperioden gjordes relevanta justeringar i samråd med de berörda kommunerna innan dokumentet gick upp för politisk behandling.

Läs mer

Där hittar du bland annat en informativ film, samt har möjlighet att ladda ner Fördjupad strukturbild för kustzonen och remissredogörelse.

Bakgrund

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen arbetades fram inom projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Det treåriga projektet (2016-2019) finansierades av de åtta deltagande kustkommunerna samt: Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgsregionen och Business Region Göteborg.

Kontakt:
Ida Lindbergh
Regionplanerare
031-335 53 77

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund