Fortsatt höga betyg till förskolans verksamheter gällande trivsel och trygghet

PRESSMEDDELANDE. Årets resultat av Göteborgsregionens enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg finns nu tillgängligt. 23 850 vårdnadshavare i Göteborgsregionen har gett sin bild av hur verksamheten följer förskolans läroplan. 93% av barnen trivs och 92% känner sig trygga på förskolan enligt den enkät som vårdnadshavarna har besvarat.

Den gemensamma undersökningen genomförs i Göteborgsregionens samtliga 13 medlemskommuner sedan år 2017 och vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola och pedagogisk omsorg. Årets undersökning genomfördes under perioden 8 januari och 16 februari 2020.

Syftet med enkäten är att ge ett underlag om hur vårdnadshavarna upplever att verksamheten följer förskolans läroplan. Bedömningen gjordes på en skala där 1 är minst positivt och 5 är mest positivt. För att säkra respondenternas anonymitet redovisas inga resultat där antalet svarande är färre än sju.

Resultat

Totalt har 23 850 vårdnadshavare av 40 032 svarat, vilket ger en svarsfrekvens om 60%. Högst svarsfrekvens har Lerums kommun med 71 %.

Högst andel där vårdnadshavarna har svarat mest positivt får frågor som rör barnets trivsel och trygghet på förskolan. Medelvärdet på den femgradiga skalan är 4,47 gällande barnets trivsel.

Högst andel där vårdnadshavarna har svarat mest negativt får frågor som rör förskolans utomhusmiljö, förskolans information om mål och innehåll i utbildningen, samt användning av digitala verktyg kopplat till barnets utveckling och lärande.

En del av kvalitetsarbetet

Resultatet används i medlemskommunernas systematiska kvalitetsarbete, verksamheterna får rapporter på avdelningsnivå förutsatt att det är sju eller fler svarande. Genom att använda samma enkät i samtliga medlemskommuner och i alla verksamheter ges också möjlighet att jämföra resultat i utvecklingssyfte.

Urvalet

I det gemensamma urvalet ingår vårdnadshavare till barn som fyllt 2 år senast den 1 oktober 2019 och som går på förskola eller i pedagogisk omsorg. Flera kommuner valde att göra ett tilläggsurval, då bjöds även de yngsta barnens vårdnadshavare in att delta i undersökningen.

Ungefär 900 förskolor och verksamheter inom pedagogisk omsorg och över 40 000 vårdnadshavare totalt i medlemskommunerna bjöds in att delta i undersökningen.

Uppdraget är en naturlig fortsättning på den regiongemensamma elevenkäten, där samordning har skett sedan 2011. Arbetet är väl förankrat och högt prioriterat i medlemskommunerna.

I Göteborg saknades 2258 vårdnadshavare i grundurvalet för undersökningen. Dessa har fått undersökningen senare än övriga respondenter och är inte inkluderade i GR-rapporten. De kommer däremot att vara inkluderade i Göteborgs rapport som har en senare leverans än övriga kommuner.

Resultatrapporter

Resultatrapporter finns för olika organisatoriska nivåer; för Göteborgsregionen totalt, per kommun, per stadsdel/kommundel/förskolegrupp, per förskola/pedagogisk omsorg samt för avledning/familjedaghem.

För att en rapport ska skapas krävs svar från minst sju personer på den aktuella nivån.

 

Kommunerna ansvarar själva för att sprida sitt eget resultat gällande förskole- och avdelningsnivå.


Kontaktperson på GR: Frida Holmgren, samordnare Regiongemensamma enkäter

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund